Ogłoszenie

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. ogłasza pzretarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położone w Gdańsku przy ul. Benzynowej

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Benzynowa, Gdańsk, pomorskie
Powierzchnia
7 371 m2
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-09-2021
Numer ogłoszenia
34123633
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-560 Gdańsk
Ulica
Żaglowa 11
Osoba kontaktowa
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

SzczegółyGdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.
siedziba: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11
(KRS: 0000328827, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
kapitał zakładowy: 446 496 000 zł)
ogłasza przetarg
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej należącej do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 216/2, obręb 300, o powierzchni 0,7371 ha, położonej przy ul. Benzynowej w Gdańsku, objętej księgą wieczystą GD1G/00049070/9 (działka jest odłączana z księgi wieczystej i jest dla niej zakładana nowa księga wieczysta), prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych, objętą miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 1507 zatwierdzonym uchwałą nr L/1721/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 kwietnia 2006 r., strefa 002-42 strefa produkcyjno-usługowa.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami art. 70? - 70? kodeksu cywilnego.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w "Specyfikacji istotnych warunków przetargu".
3. Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie w siedzibie Spółki "Specyfikacji istotnych warunków przetargu" lub przesłanie na adres office@investgda.pl prośby o udostępnienie elektronicznej wersji Specyfikacji oraz wpłacenie w terminie do 28 września 2021 r. wadium w wysokości określonej w Specyfikacji.
4. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11. Ostateczny termin składania ofert mija 29 września 2021 r. o godz. 10.00.
5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 29 września 2021 r. o godz. 10.15 w siedzibie Spółki
w Gdańsku, przy ul. Żaglowej 11.
6. Spółka może unieważnić przetarg w przypadku, gdy:
a) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
w interesie Spółki, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
b) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
7. Spółka zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu oraz odwołania lub zmiany warunków przetargu. Odwołanie lub zmiana ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu mogą nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert.
8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Spółki.
9. Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w przypadku ich równorzędności, po przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji z oferentami.
10. Informacji na temat przetargu i "Specyfikacji istotnych warunków przetargu" udziela się pod numerem telefonu 58 722 03 03, fax nr 58 746 33 99.
34123633
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: