Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

ADM Spółka z o.o. w Bydgoszczy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Łokietka 23-25

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
29,02 m2
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
14-10-2021
Numer ogłoszenia
34125952
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-011 Bydgoszcz
Ulica
Śniadeckich 1
Osoba kontaktowa
ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH ADM SP. Z O.O.

SzczegółyAdministracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1 (dalej ADM) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem następujących lokali użytkowych:
1. ul. Smoleńska 43, pow. lokalu 525,69 m2
dane kontaktowe: ROM-1, ul. Techników 5, tel. (52) 34-88-867
lokal wykorzystywany był na cele magazynowe
2. ul. Królowej Jadwigi 11, pow. lokalu 58,80 m2
dane kontaktowe: ROM-3, ul. Gdańska 9, tel. (52) 34-88-920
lokal wykorzystywany był na działalność usługowo-handlową
3. ul. Gdańska 9 (w oficynie), pow. lokalu 81,99 m2
dane kontaktowe: ROM-3, ul. Gdańska 9, tel. (52) 34-88-920
lokal wykorzystywany był na działalność usługową
4. ul. Gdańska 63, pow. lokalu 55,75 m2
dane kontaktowe: ROM-3, ul. Gdańska 9, tel. (52) 34-88-920
lokal wykorzystywany był na działalność handlowo-biurową
5. ul. Pomorska 26, pow. lokalu 22,10 m2
dane kontaktowe: ROM-3, ul. Gdańska 9, tel. (52) 34-88-920
lokal wykorzystywany był na działalność usługową
6. ul. Jasna 9, pow. lokalu 35,75 m2
dane kontaktowe: ROM-3, ul. Gdańska 9, tel. (52) 34-88-920
lokal wykorzystywany był na cele magazynowe
7. ul. Warszawska 7, pow. lokalu 40,88 m2
dane kontaktowe: ROM-3, ul. Gdańska 9, tel. (52) 34-88-920
lokal wykorzystywany był na działalność usługową
8. ul. Łokietka 23-25, pow. lokalu 29,02 m2
dane kontaktowe: ROM-3, ul. Gdańska 9, tel. (52) 34-88-920
lokal wykorzystywany był na działalność handlową
9. ul. Gdańska 78, pow. lokalu 23,05 m2
dane kontaktowe: ROM-4, ul. Modrzewiowa 23, tel. (52) 34-88-760
lokal wykorzystywany był na działalność handlową
10. ul. Jagiellońska 60, pow. lokalu 45,49 m2
dane kontaktowe: ROM-4, ul. Modrzewiowa 23, tel. (52) 34-88-760
lokal wykorzystywany był na działalność handlowo-usługową
Szczegółowe warunki przetargu zawiera ogłoszenie i Regulamin publikowany na stronie internetowej: www.adm.com.pl
W sprawie zapoznania się ze stanem technicznym lokalu i zakresem niezbędnych prac przystosowujących lokal należy kontaktować się zgodnie z danymi podanymi powyżej.
Wszelkie prace remontowe związane z przystosowaniem lokalu do prowadzenia w nim działalności przyszły najemca przeprowadzi we własnym zakresie i na swój koszt i ryzyko, bez możliwości zwrotu poniesionych nakładów oraz uzyska wszelkie wymagane prawem pozwolenia, uzgodnienia, opinie itp. niezbędne do prowadzenia działalności w lokalu.
Najemca zobowiązany będzie rozpocząć działalność w lokalu zgodnie z umówionym użytkiem w terminie czterech miesięcy od daty podpisania umowy. Nierozpoczęcie działalności skutkować może rozwiązaniem umowy.
Oferty sporządzone wyłącznie na formularzach pobranych ze strony internetowej www.adm.com.plnależy składać do dnia 14.10.2021r. do godziny 11.00 w siedzibie "ADM" przy ul. Śniadeckich 1. Oferty należy umieścić w zamkniętej kopercie, z opisem "Oferta-przetarg", adres lokalu, dane oferenta.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2021 r. o godzinie 11.00 w siedzibie ADM bez udziału oferentów z uwagi na stan epidemii. Wykaz oferentów, którzy złożyli oferty, zostanie wywieszony na stronie internetowej spółki. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 1.000,00 zł w odniesieniu do każdego lokalu użytkowego na rachunek ADM nr 77 1020 1462 0000 7602 0349 6296. Potwierdzenie wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
Umowa najmu zgodna będzie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej www.adm.com.plWynajmujący zastrzega sobie prawo: swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu lub zmiany jego warunków, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
34125952
drukuj ogłoszenie