Ogłoszenie

BURMISTRZ CIECHOCINKA ogłasza przetarg na sprzedaż działki stanowiącej własność gminy Ciechocinek

kujawsko-pomorskie, Ciechocinek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Ciechocinek, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
2 258 m2
Cena
419 740 zł
Numer ogłoszenia
164085
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-09-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


BURMISTRZ CIECHOCINKA

ogłasza przetarg
na sprzedaż działki stanowiącej własność gminy Ciechocinek

Czwarty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki:
- ul. Szmurły - Słowackiego działka nr 927/2 o pow. 2258 m² KW WL1A/00021180/3
cena wywoławcza - 419.740,00 złotych
wadium - 83.948,00 złotych

Działka usytuowana jest w obszarze dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr VI/45/19 i oznaczona jest symbolem 9UZ - przeznaczenie podstawowe to usługi z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, a przeznaczenie uzupełniające to usługi noclegowe (hotele, pensjonaty) oraz usługi gastronomiczne, zieleń i urządzenia infrastruktury technicznej, istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna.

Przedmiotowa nie zabudowana nieruchomość znajduje się w centralnej części miasta w strefie ochrony uzdrowiskowej A przeznaczonej pod zabudowę uzdrowiskową na której 40% działki może być zabudowane, a 60% jej powierzchni działki musi stanowić powierzchnię biologicznie czynną. Przez działkę przebiega sieć gazowa

Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Nieruchomość wyszczególniona w ogłoszeniu jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Postąpienie przy licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.11.2021 r. o godz. 12ºº w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku ul. Kopernika 19.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, określonej w ogłoszeniu.

Wpłaty wadium należy wnosić na konto Urzędu Miejskiego KDBS 68955000032008007702770004 do dnia 24.11.2021 r. za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto urzędu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do stawienia się w ustalonym miejscu i terminie przez tut. Urząd celem podpisania umowy sprzedaży i wpłacenia sumy na jaką wylicytowano nieruchomość.

W przypadku nie stawienia się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym terminie w celu zawarcia umowy notarialnej, Sprzedający odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Ciechocinek.

Szczegółowych informacji dot. przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku ul. Kopernika 19, pok. 15 lub tel. nr 54/4161800 wew. 130 oprócz sobót i niedziel oraz na stronie internetowej Urzędu.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości lub części z przyczyn nieznanych w dniu ogłoszenia.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( z. U. UE. L 119 z 4.5.2016) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miejską Ciechocinek - Urząd Miasta Ciechocinek można uzyskać na stronie internetowej w zakładce „Ochrona danych osobowych".

 

drukuj ogłoszenie