Ogłoszenie

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem mieszkalnym, położonych w Wejherowie, przy ul. Marynarki Wojennej 54

pomorskie, Wejherowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Marynarki Wojennej 54, Wejherowo, pomorskie
Powierzchnia
167,14 m2
Cena
671 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
01-12-2021
Numer ogłoszenia
34126640
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-09-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
82-200 Wejherowo
Ulica
Pl. J. Wejhera 8
Osoba kontaktowa
Urząd Miejski w Wejherowie

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu
Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych, położonych w Wejherowie, przy ul. Marynarki Wojennej 54, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 160, obr. 17, o powierzchni 872 m2, KW nr GD1W/00043701/4 oraz dz. nr 161, obr. 17, o powierzchni 829 m2, KW nr GD1W/00034655/0,
cena wywoławcza: 671 000,00 zł netto
cena wywoławcza jest ceną netto, sprzedaż części zabudowanej tj. dz. nr 160 zwolniona z podatku VAT, do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie proporcjonalnie doliczony podatek VAT ze stawką 23%, za sprzedaż części niezabudowanej, tj. dz. nr 161
Opis: działka gruntu nr 161 niezabudowana, w kształcie prostokąta, teren pochylony w kierunku północno - wschodnim, niezagospodarowany, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami oraz krzewami, nieogrodzony;
działka gruntu nr 160 zabudowana budynkiem mieszkalnym, w kształcie prostokąta, teren pochylony w kierunku północno - wschodnim, niezagospodarowany, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami oraz krzewami, częściowo ogrodzony; na działce znajdują się również pozostałości po budynkach gospodarczych.
Budynek mieszkalny oznaczony numerem ewidencyjnym 93, o powierzchni użytkowej 167,14 m2. Budynek wybudowany w 1954 r., w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt wyposażony w następujące instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową, teletechniczną, kanalizacyjną. Ogrzewanie z pieców kaflowych. Budynek wymaga kapitalnego remontu. Wyżej opisany budynek wpisany pod numerem 242 do Gminnej Ewidencji Zabytków.
Uzbrojenie: w ul. Marynarki Wojennej znajdują się następujące sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa, teletechniczna, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.
Przeznaczenie: przedmiotowy kompleks nieruchomości położony jest na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIIIK/XXV/341/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie (część B) (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 17.05.2021 r., poz. 1755), w jednostce terytorialnej 33MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej. Przedmiotowy kompleks nieruchomości znajduje się również w następujących obszarach:
1. w strefie konserwatorskiej ochrony krajobrazu - strefie ochrony otoczenia zespołu zabytkowego "układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa", wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 957 (decyzja nr 818 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26 lutego 1979 r., zmieniona decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. o sygn. DOZ-OAiK-6700/415/11),
2. Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
3. ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych "Cedron".
Przetarg odbędzie się dnia 1 grudnia 2021 r., o godz. 9.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 67 100,00 zł.
Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 24 listopada 2021 r. Dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, a uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena brutto kompleksu nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.
Zainteresowani udziałem w przetargu powinni dokonać oględzin nieruchomości oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 17 listopada 2021 r., o godz. 14.15, na przedmiotowym terenie, odbędą się oględziny przy udziale pracowników Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz Urzędu Miejskiego w Wejherowie.
Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 220, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl. Ogłoszenie przetargowe wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy: Pl. J. Wejhera 8 i ul. 12 Marca 195 oraz opublikowano na stronie internetowej BIP Urzędu, tj. www.bip.wejherowo.pl.
34126640
drukuj ogłoszenie