Ogłoszenie

Syndyk sprzeda w drodze konkursu ofert w trybie z wolnej ręki prawo własności nieruchomość gruntowej niezabudowanej poł. w Świerczowie

opolskie, Świerczów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Świerczów, opolskie
Numer ogłoszenia
34128388
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-010 Opole
Ulica
Szpitalna 4
Osoba kontaktowa
BIURO SYNDYKA

SzczegółySyndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Krzysztofa Opali sygn. akt V GUp 20/18 of sprzeda w drodze konkursu ofert w trybie z wolnej ręki,
1. Prawo własności nieruchomość gruntowej niezabudowanej, objętej księgą wieczystą o numerze KW OP1U/00054025/4 o pow. 5,8601 ha, poł. w Świerczowie, na którą składają się działki, tworzące wspólnie jeden kompleks gruntów z karty mapy 1, obręb Świerczów:
b) Działka nr 241, o pow. 1,2700 ha, za cenę nie niższą niż - 68 800,00 zł.
c) Działka nr 242, o pow. 2,1600 ha, za cenę nie niższą niż - 67 760,00 zł.
d) Działka nr 244/1 o pow. 0,6200 ha, za cenę nie niższą niż - 29 760,00 zł.
e) Działka nr 244/3, o pow. 1,8101 ha, za cenę nie niższą niż - 82 720,00 zł.
Cena sprzedaży całej nieruchomości nie niższa niż 249 040,00 zł,-
2. Prawo własności nieruchomość objętej księgą wieczystą o numerze KW OP1U/00077584/7 w granicach działki nr 243, o pow.0,3600 ha z karty mapy 1, obręb Świerczów, zabudowanej domem jednorodzinnym, o konstrukcji drewnianej (bale drewniane) położoną przy ul. Brzeskiej 2j w Świerczowie, za cenę nie niższą niż 353 360,00zł.
3. Udział 1/2 w nieruchomość objętej księgą wieczystą o numerze KW OP1U/00053554/4 w Goli, w gm. Świerczów, o pow. 1,0900 ha, działka nr 147, z k. mapy 1, obręb Gola za cenę nie niższą niż 17 080,00 zł.
Cena sprzedaży całej działki wynosi: 34 160,00 zł.
4. Udział ? w nieruchomość gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym objętej księgą wieczystą nr OP1U/00062832/3 położonej w Goli, w gm. Świerczów, o pow. 0,4000 ha, działka nr 148/1, z karty mapy 1, obręb Gola za cenę nie niższa niż 42 480,00 zł.
Pisemne oferty nabycia nieruchomości z proponowaną ceną kupna należy składać do dnia 04 listopada 2021r.r. do godziny 12.00 na adres: Biuro Syndyka, 45-010 Opole ul. Szpitalna 4, II piętro, w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Sprzedaż nieruchomości Sygn. akt. V GUp 20/18 of nie otwierać - oferta.
Wpłata wadium na rachunek Masy Upadłości Bank PKO BP SA nr rach. ; 43 1020 3668 0000 5102 0416 9371 z dopiskiem "wadium Sygn. akt V GUp 20/18 of" . Wadium uważa się za skutecznie wpłacone do dnia 03 listopada 2021r.
1. Wadium winno być wpłacone:
Dla nieruchomości 1) wadium wynosi 24 904,00 zł.
Dla nieruchomości 2) wadium wynosi 35 336,00 zł.
Dla nieruchomości 3) wadium wynosi 1 780,00 zł.
Dla nieruchomości 4) wadium wynosi 4 248,00 zł
Regulamin sprzedaży, operat szacunkowy oraz inne informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 10-14 , - nr tel. +48 726 264 648,-
34128388
drukuj ogłoszenie