Ogłoszenie

Syndyk sprzeda w drodze konkursu ofert w trybie z wolnej ręki udział w niezabudowanej nieruchomości poł. w Goli, gm. Świerczów

opolskie, Świerczów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Świerczów, opolskie
Numer ogłoszenia
34128393
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-010 Opole
Ulica
Szpitalna 4
Osoba kontaktowa
BIURO SYNDYKA

SzczegółySyndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Marty Opali sygn. akt V GUp 21/18 of , sprzeda w drodze konkursu ofert w trybie z wolnej ręki.
1. Udział ? w niezabudowanej nieruchomość KW OP1U/00053554/4, położonej w Goli, gm. Świerczów, o pow. 1,0900 ha, dz.nr 147, z k.m 1, obręb Gola za cenę nie niższą niż - 17 080,00 zł
Cena sprzedaży całej nieruchomości 34 160,00 zł.
2. Udział ? w zabudowanej budynkiem gospodarczym nieruchomości KW nr OP1U/00062832/3 poł. w Goli, w gm. Świerczów, o pow. 0,4000 ha, działka nr 148/1, z k. m 1, obręb Gola, za cenę nie niższą niż 42 480,00 zł.
Pisemne oferty nabycia nieruchomości z proponowaną ceną kupna przekraczającą ceny sprzedaży należy składać do dnia 04 listopada 2021r. do godziny 12.00, na adres: Biuro Syndyka, 45-010 Opole ul. Szpitalna 4, II piętro, w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Sprzedaż nieruchomości Sygn. akt. V GUp 21/18 of nie otwierać - oferta.
Warunkiem koniecznym uczestniczenia w konkursie ofert jest uprzednia wpłata wadium na rachunek Masy Upadłości Bank PKO BP SA nr rachunku ; 43 1020 3668 0000 5102 0416 9371 z dopiskiem "wadium Sygn. akt V GUp 21/18 of" . Wadium uważa się za skutecznie wpłacone, gdy uznanie rachunku bankowego Masy Upadłości nastąpi najpóźniej 03 listopada 2021r.
1. Wadium winno być wpłacone:
Dla nieruchomości 1) kwota wadium wynosi 1 708,00 zł.
Dla nieruchomości 2) kwota wadium wynosi 4 248,00 zł.
Informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-14 pod. nr telefonu +48 726264648,-
34128393
drukuj ogłoszenie