Ogłoszenie

Zarząd Lubelskich Dworców Spółka Akcyjna ogłasza przetarg oferowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej, wraz z istniejącą infrastrukturą podziemną, położonej we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN 14

lubelskie, Włodawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Żołnierzy WiN 14, Włodawa, lubelskie
Powierzchnia
40 279 m2
Cena
575 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-10-2021
Numer ogłoszenia
34128613
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-10-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
20-120 Lublin
Ulica
Nadstawna 2
Osoba kontaktowa
LUBELSKIE DWORCE S.A.

SzczegółyOGŁOSZENIE
Zarząd Lubelskich Dworców Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, kod 20-120, ul. Nadstawna 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000306605 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 712-015-07-05, REGON: 000616280, o kapitale zakładowym w wysokości 18.200.000,00 zł. (opłaconym w całości)
OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, wraz z istniejącą infrastrukturą podziemną.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN 14, złożonej z działek oznaczonych numerami 50/1; 50/2; 50/6; 50/7 o powierzchni 4.0279 ha, objętej księgą wieczystą Nr LU1W/00045005/2 wraz ze stanowiącymi własność Lubelskich Dworców S.A. budowlami i urządzeniami:
Cena minimalna - 575.000 PLN.
Wadium - 57.500 PLN - 10% ceny minimalnej PLN
Cena minimalna nie zawiera podatku VAT.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które terminowo wpłacą wadium i złożą ofertę do przetargu zgodnie ze wzorem, który można pobrać ze strony internetowej www.lubelskiedworce.pl(z zakładki BIP) lub w sekretariacie Zarządu. W przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca konieczne jest spełnienie wymogów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o "Regulamin przetargu - ustalony w celu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN 14, działki nr: 50/1; 50/2; 50/6; 50/7", który można pobrać ze strony internetowej: www.lubelskiedworce.pl(z zakładki BIP) lub w sekretariacie Zarządu.
Wadium winno być wpłacone w pieniądzu:
- w formie przelewu na konto Lubelskich Dworców S.A. w MBanku nr 04 1140 1094 0000 2608 2000 1011 z dopiskiem "Wadium - Przetarg na nieruchomość przy ul. Żołnierzy WiN 14 we Włodawie ", w terminie do dnia 28 października 2021 roku. Terminem wniesienia wadium jest termin wpływu środków na konto ogłaszającego przetarg.
Uczestnik przetargu dokonując wpłaty wadium potwierdza, że:
1) Zapoznał się z treścią ogłoszenia i treścią Regulaminu,
2) Podlega regułom przetargu określonym w Regulaminie i ogłoszeniu,
3) Zapoznał się z przedmiotem przetargu
1. Oferta musi zawierać:
1. imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę (firmę) oferenta będącego osoba prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej potwierdzone dokumentem stwierdzającym status prawny oferenta w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- Jeśli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania w imieniu mocodawcy.
- W przypadku spółek cywilnych uczestnik przedkłada dodatkowo aktualny tekst umowy spółki bądź aktualną uchwałę o sposobie reprezentacji spółki, a jeśli to wynika z regulacji dotyczących spółki - również uchwałę o nabyciu przedmiotu przetargu.
- W przypadku zamiaru przystąpienia do przetargu tylko jednego ze współmałżonków pozostającego w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej zamierzającego nabyć przedmiot przetargu do majątku wspólnego, należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa małżonka niepodpisującego oferty, zawierający umocowanie do udziału w przetargu i zawierające zgodę na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego. W przypadku nabywania przedmiotu przetargu do majątku odrębnego konieczne jest pisemne oświadczenie drugiego małżonka o nabywaniu go do majątku odrębnego. W przypadku istnienia małżeńskiego ustroju rozdzielności majątkowej konieczne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego istnienie tego ustroju.
2. proponowaną cenę netto (bez podatku VAT);
2. Oferty nie spełniające wymogów pkt. 1 nie będą rozpatrywane.
3. Termin związania ofertą wynosi 90 dni od otwarcia ofert.
4. Oferty w języku polskim muszą być złożone w zaklejonych kopertach z wyraźnym oznaczeniem oferenta i dopiskiem "Przetarg na nieruchomość przy ul. Żołnierzy WiN 14 we Włodawie".
5. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Spółki w Lublinie, ul. Nadstawna 4, w terminie do dnia 29 października 2021 roku do godziny 12.00.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października 2021 roku o godzinie 12.30 w siedzibie Zarządu Spółki.
7. Złożenie jednej, ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Przetarg nie dochodzi do skutku, jeśli nikt nie złoży oferty co najmniej równej cenie minimalnej.
8. Wybrany oferent obowiązany jest stawić się do zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i umowy warunkowej w wyznaczonym przez Sprzedającego terminie i miejscu w Lublinie pod rygorem przepadku wadium. Do ceny wskazanej w ofercie przez wybranego oferenta zostanie dodany podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. Cena nabycia brutto powinna być zapłacona najpóźniej dzień przed zawarciem umowy sprzedaży, z uwzględnieniem zarachowania wadium na poczet ceny, pod rygorem przepadku wadium.
9. Zwrot wadium wpłaconego przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia poinformowania o zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie wcześniej, niż po pisemnym wskazaniu rachunku bankowego Oferenta, na który należy zwrócić wadium. Spółka dokona zwrotu wadium przelewem na pisemny wniosek Oferenta, w którym Oferent wskaże numer konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu.
10. Lubelskie Dworce S.A. zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia i Regulaminu, a także odwołania, unieważnienia przetargu lub zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, bez podania przyczyn. Informacja o zmianie lub odwołaniu zostanie przekazana co najmniej poprzez umieszczenie na stronie internetowej lubelskiedworce.pl
11. W przypadku zakupu przez podmiot niebędący konsumentem wyłącza się odpowiedzialność sprzedającego za wady fizyczne nieruchomości.
12. Nieruchomość można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu:
- w Lublinie: w biurze zarządu przy ul. Nadstawnej 4, tel. 506-117-806
34128613
drukuj ogłoszenie