Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Polanicy-Zdroju przy ul. A. Mickiewicza, obręb Nowy-Zdrój

mazowieckie, Polanica-zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
A. MICKIEWICZA, Polanica-zdrój, mazowieckie
Powierzchnia
6 478 m2
Cena
1 500 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
09-12-2021
Numer ogłoszenia
34129790
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-10-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
DĄBROWSKIEGO 3
Osoba kontaktowa
GMINA POLANICA-ZDRÓJ

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy-Zdroju:
1) przy ul. A. Mickiewicza w granicach niezabudowanej działki gruntu nr 80/12 (AM-3) o pow. 9 300 m?, obręb Nowy Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00087848/8,
2) przy ul. A. Mickiewicza w granicach niezabudowanej działki gruntu nr 80/20 (AM-3) o pow. 6 478 m?, obręb Nowy Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00087854/3.
Ceny wywoławcze nieruchomości: 1) 80/12 - 2 000 000,00 zł netto (słownie: dwa miliony 00/100 zł) + podatek VAT w obowiązującej wysokości (aktualnie 23%, z zastrzeżeniem, że do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obowiązujące w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości), 2) 80/20 - 1 500 000,00 zł netto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 00/100 zł) + podatek VAT w obowiązującej wysokości (aktualnie 23%).
Wysokość wadium: 1) - 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy 00/100 zł), 2) - 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy 00/100 zł). Wniesienia ustalonego wadium w pieniądzu należy dokonać do dnia 9 grudnia 2021 r. włącznie (liczy się data wpływu) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju nr 34 1240 3464 1111 0010 3997 8269, prowadzony w Banku PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju. W tytule przelewu należy wpisać "Przetarg, działka nr ...". Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy podać imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która wniosła wadium i będzie przystępowała do przetargu).
Przetargi odbędą się w dniu 13 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (sala posiedzeń - nr 3, parter) o godz.: 1) - 9.00, 2) - 10.00.
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju (tablica ogłoszeń, parter), tablice ogłoszeń na terenie miasta Polanica-Zdrój, www.bip.polanica.pl, www.polanica.pl
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów (np. mapę zasadniczą) można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju (pok. nr 27, II piętro, tel. 074 86 80 636) - od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. W okresie 11/10/2021-09/12/2021 r. istnieje możliwość oglądnięcia nieruchomości, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Polanica-Zdrój, 8 października 2021 r.
34129790
drukuj ogłoszenie