Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Płocka o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Mazurskiej

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Mazurska, Płock, mazowieckie
Powierzchnia
1 115 m2
Cena
260 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
10-11-2021
Numer ogłoszenia
34130012
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-10-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
09-400 Płocck
Ulica
Stary Rynek 1
Osoba kontaktowa
GMINA MIASTO PŁOCK

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
o II przetargu ustnym nieograniczonym (I przetarg odbył się w dniu 02.09.2021 roku)
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Płock, oznaczonej nr ewid. działki 3352/4 o pow. 1115 m?
położonej w Płocku przy ul. Mazurskiej w Obrębie 1 "Podolszyce Borowiczki" objętej księgą wieczystą PL1P/00058521/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku.
1) Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Gminy Miasto Płock położona w Płocku w Obrębie 1 "Podolszyce Borowiczki" oznaczona numerem ewidencyjnym działki 3352/4 o pow. 1115 m?. Rodzaj użytków, klasa gruntu: LsVI - 1115 m?.
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta PL1P/00058521/4.
Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Borowiczki" w Płocku działka nr 3352/4 przy ul. Mazurskiej obręb 1 "Podolszyce Borowiczki" położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 35 MN, gdzie plan ustala przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2) Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2321/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2021 roku nieruchomość niezabudowana położona w Płocku w Obrębie 1 "Podolszyce Borowiczki" oznaczona numerem ewidencyjnym działki 3352/4 o powierzchni 1115 m? stanowiąca własność Gminy Miasto Płock została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
3) Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi: 260.000,00 złotych netto (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych ).
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 roku (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 685 ) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu przetargu.
4) Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się dnia 17.11.2021 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Płocka, Stary Rynek 1, pokój 206, II piętro.
5) Wadium na przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości w wysokości 26.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 10.11.2021 roku na konto Urzędu Miasta Płocka PKO Bank Polski S.A. 85 1020 3974 0000 5002 0177 9982. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
Grunt wchodzący w skład działki 3352/4 Obręb 1 objęty jest "Inwentaryzacją Stanu Lasu na okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2022", na podstawie której są wydawane decyzje określające zadania w zakresie gospodarki leśnej, których mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (Dz.U. 2020.1463 t.j.) Przedmiotowa nieruchomość objęta jest przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach.
Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tej nieruchomości. Oznacza to, że z osobą ustaloną jako nabywca nieruchomości zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży. Następnie o treści umowy sprzedaży notariusz niezwłocznie zawiadamia nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego zawiadomienia o treści umowy. Jeżeli w tym czasie nadleśnictwo nie zgłosi chęci nabycia dojdzie do finalizacji sprzedaży.
6) Pełny tekst ogłoszenia o przetargu został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta Płocka www.nowybip.plock.eu(na skróty - linki: zbycie nieruchomości Gminy Płock) oraz www.nowy.plock.eu(zakładka mieszkaniec/urząd na skróty/nieruchomości na sprzedaż).
7) Ze względu na wprowadzenie przez Urząd Miasta Płocka ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta, w celu uzyskania bliższych informacji dotyczących przedmiotowego przetargu, należy umówić się telefonicznie z pracownikiem Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy Urzędu Miasta Płocka tel. (24) 367 14 78 oraz (24) 367 14 79.
Prezydent Miasta Płocka może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
34130012
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: