Ogłoszenie

Starosta Dzierżoniowski ogłasza I przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości rolnej położoznej we wsi Włóki, gmina Dzierżoniów

dolnośląskie, Włóki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Włóki, dolnośląskie
Powierzchnia
11 471 m2
Cena
55 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
15-11-2021
Numer ogłoszenia
34130106
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
58-200 Dzierżoniów
Ulica
RYNEK 27
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W DZIERŻONIOWIE

SzczegółyStarosta Dzierżoniowski
ogłasza I przetarg ustny ograniczony
na zbycie nieruchomości rolnej stanowiącej własność Skarbu Państwa
I. Opis nieruchomości:
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona we wsi Włóki, gmina Dzierżoniów oznaczona geodezyjnie w obrębie 0006, Włóki jako działka nr 456/2, o powierzchni 1.1471 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SW1D/00013418/9.
2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części gminy Dzierżoniów - obręb Włóki działka położona jest na terenie opisanym R 1.5 - tereny rolnicze. Nieruchomość jest zagospodarowana, niezabudowana, nieogrodzona, objęta umową dzierżawy zawartą na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2023 r.
II. Uzasadnienie formy wyboru przetargu:
Nabywcami nieruchomości rolnych mogą być tylko osoby (podmioty), o których mowa w art. 2a ust. 1, 2
i 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2020 r., poz. 1655 ze zm.).
III. Warunki przetargu:
1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 55 000,00 zł (netto) - zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
2. z 2021 r., poz. 685 ze zm.).
3. Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie ul. Rynek 27, II piętro budynku, sala 201 - w dniu 23 listopada 2021 r. o godz. 10:00.
4. Wadium w wysokości 5 000 zł należy wnieść - przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie nr konta 46 9527 0007 0026 0837 2000 0002 najpóźniej w dniu 15 listopada 2021 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została zamieszczona na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Dzierżoniowie tj. Rynek 27 i Świdnicka 38 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.pow.dzierzoniow.plw dziale "oferty inwestycyjne". Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Świdnicka 38 pokój 12 (parter) tel. 74 832-36-65 oraz 74 832-36-63.
34130106
drukuj ogłoszenie