Ogłoszenie

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdańsku przy ul. Na Stępce 3A

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Na Stępce 3A, Gdańsk, pomorskie
Powierzchnia
1 104 m2
Cena
7 000 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
09-11-2021
Numer ogłoszenia
34131003
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-833 Gdańsk
Ulica
Mariacka 25/26
Osoba kontaktowa
Muzeum Archologiczne w Gdańsku

SzczegółyOBWIESZCZENIE O DRUGIM PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej. Szczegółowe informacje o przetargu dostępne są w Zaproszeniu do składania ofert zamieszczonym na stronie internetowej Muzeum: www.archeologia.pl.
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY: Gdańsk, ul. Na Stępce 3A, dz. nr 15 obr. 100, pow. 1104m2, KW nr GD1G/00071943/3.
TERMIN OGLĘDZIN NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość można oglądać w dni robocze w godzinach od 09:00 do 14:00, do dnia poprzedzającego termin przetargu, po uprzednim uzgodnieniu terminu.
CENA WYWOŁAWCZA: 7.000.000 zł. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.
SPRZEDAJĄCY (prowadzący przetarg): Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk, www.archeologia.pl, e-mail: sekretariat@archeologia.pl, tel. 58-322-21-12.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Oddział Błękitny Baranek, ul. Chmielna 53, 80-748 Gdańsk, sekretariat, do dnia 09.11.2021 r. do godz. 12:00. Wymaga się złożenia oferty w formie pisemnej, w oryginale. Otwarcie ofert: 09.11.2021 r. o godz. 12:15 w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, Oddział Błękitny Baranek, ul. Chmielna 53, 80-748 Gdańsk.
WADIUM: 700.000 zł. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie wadium w formie pieniądza na rachunek bankowy: BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 22 2030 0045 1110 0000 0287 6050. Wadium wnosi się nie później niż do końca dnia poprzedzającego termin przetargu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone przelewem na konto, bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.
34131003
drukuj ogłoszenie