Ogłoszenie

Uniwersytet Morski w Gdyni sprzeda działkę zabudowaną budynkiem biurowym, położoną w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Smoluchowskiego, Gdynia, pomorskie
Powierzchnia
3 072 m2
Cena
8 671 500 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
20-01-2022
Numer ogłoszenia
34133384
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-225 Gdynia
Ulica
Morska 81-87
Osoba kontaktowa
Uniwersytet Morski w Gdyni

SzczegółyPrzetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa użytkowania wieczystego do działki ewidencyjnej nr 666 w obrębie ewidencyjnym 0055 w mieście Gdańsk o powierzchni 3072 m2 oraz prawa własności do budynku biurowego o powierzchni użytkowej 1137 m2 przy ulicy Smoluchowskiego numer 1/3 w Gdańsku
1. Organizatorem przetargu jest:
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81 - 87
81-225 Gdynia
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.
3. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu na rachunek Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
nr 23 1140 1153 0000 2235 4300 1092
4. Cena wywoławcza wynosi 8 671 500,00 zł (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset zł).
5. Oferty przetargowe należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją:
"Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do działki ewidencyjnej nr 666 w obrębie ewidencyjnym 0055 w mieście Gdańsk o powierzchni 3072 m2 oraz prawa własności do budynku biurowego o powierzchni użytkowej 1137 m2 przy ulicy Smoluchowskiego numer 1/3 w Gdańsku - NIE OTWIERAĆ"
w siedzibie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81 - 87, 81-225 Gdynia
w Sekretariacie Kanclerza budynek F pokój 228, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2022 r. godzina 09:00 (decyduje data wpływu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2022 r. o godzinie 09:15.
Więcej informacji pod adresem:
https://bip.umg.edu.pl/sprzedaz( BIP UMG)
6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia poinformowania o odrzuceniu oferty, zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
34133384
drukuj ogłoszenie