Ogłoszenie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI

pomorskie, Rumia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Miłosza, Rumia, pomorskie
Powierzchnia
1 091 m2
Cena
620 000 zł
Numer ogłoszenia
164582
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
05-11-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Sobieskiego 7

Szczegóły


WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI PRZY UL. MIŁOSZA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Rumi przy ul. Miłosza oznaczonej jako działka nr 553/3 o powierzchni 1091m2, obręb 18, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00038780/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr VI/56/2011 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenu znajdującego się pomiędzy ulicami Gdańską, Dąbrowskiego, Piłsudskiego, Wybickiego, Derdowskiego, Gdyńską i Częstochowską, działka nr 553/3 leży w terenie oznaczonym symbolem 39.U - co oznacza, że jest to teren zabudowy usługowej; dopuszcza się zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej.

Na nieruchomości zlokalizowane są schody wejściowe i wjazd dla osób niepełnosprawnych oraz znajduje się nawierzchnia z kostki brukowej. Na działce istnieją nasadzenia drzew oraz zlokalizowane są następujące sieci: kanalizacja deszczowa kd300, kanalizacja sanitarna ks160, przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia oraz kanał ciepłowniczy. W granicy działki, od strony ul. Miłosza, usytuowane są dwa słupy oświetleniowe trzeci słup posadowiony jest na działce.

Celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej - ul. Miłosza w Rumi, dla lokali użytkowych nr 3 i nr 4, zapisanych w księgach wieczystych Nr GD1W/00070654/7 i Nr GD1W/00070655/4 Sądu Rejonowego w Wejherowie, mieszczących się w budynku usytuowanym na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 553/4 obr. 18, od strony ul. Miłosza w Rumi, stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia, Nabywca nieruchomości oznaczonej jako działka nr 553/3, obręb 18, zobowiązany będzie do ustanowienia na działce nr 553/3, na czas nieokreślony, służebności przechodu i przejazdu (droga konieczna) polegającej na korzystaniu z części tej działki, o powierzchni pasa służebności drogowej 143m2, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej zapisanej w księdze wieczystej Nr GD1W/00070654/7 i Nr GD1W/00070655/4, zgodnie ze szkicem graficznym do niniejszego ogłoszenia.

Nieruchomość zostanie zbyta na cele publiczne stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. - Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.).

Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00038780/3 są wolne od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 620.000,00 zł netto. Wadium 62.000,00 zł - wnoszone w pieniądzu.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 roku o godz. 1200, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

Wadium należy wnieść do dnia 10 stycznia 2022 roku w pieniądzu.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszych przetargów można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00, wtorek, środa i piątek w godz. 7.30 - 15.30.

mapka

Szkic graficzny do ogłoszenia Burmistrza Miasta Rumi o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. Miłosza w Rumi

Rumia, dnia 02.11.2021r.

 

drukuj ogłoszenie