Ogłoszenie

Burmistrz Nysy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu, wraz z przeniesieniem prawa własności budynków nieruchomości gruntowej położonej w Nysie, obręb Śródmieście

mazowieckie, Nysa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
SZLAK CHROBREGO, Nysa, mazowieckie
Cena
10 520 000 zł
Numer ogłoszenia
34138930
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-11-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
48-300 Nysa
Ulica
KOLEJOWA 15
Osoba kontaktowa
GMINA NYSA

SzczegółyBurmistrz Nysy
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu, wraz z przeniesieniem prawa własności budynków nieruchomości gruntowej położonej w Nysie, obręb Śródmieście, w rejonie ul. Szlak Chrobrego stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa, obejmującej działkę nr nr 18/38; 18/40; 18/43; 18/44; 18/46; 18/48 o łącznej powierzchni 38214 m?; karta mapy 24; symbol klasouż: Bi; Bp; Bp: Bp; Bp; Bp Poz. rej. G2242. Księga wieczysta OP1N/00084137/5.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem P,U, UC - teren o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa produkcyjna, składy i magazyny, zabudowa usługowa, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, o przeznaczeniu uzupełniającym: zieleń urządzona, ciągi piesze i rowerowe, urządzenia infrastruktury technicznej.
Nieruchomość gruntowa, położona w Nysie, obręb Śródmieście, w rejonie ul. Szlak Chrobrego, stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa, obejmująca niezabudowane działki nr 18/40, 18/43, 18/44, 18/46 i 18/48 oraz zabudowaną działkę nr 18/38 na której posadowione są cztery budynki o identyfikatorze w rejestrze budynków 160705_4.0005.22728_BUD, 160705_4.0005.2732_BUD, 160705_4.0005.2736_BUD i 160705_4.0005.2739_BUD.
Ww. budynki są własnością Gminy Nysa - stanowią odrębny przedmiot prawa własności od gruntu.
Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań z wyjątkiem części budynków jak również części działki nr 18/38, które są przedmiotami umów najmu. Okres obowiązywania umów upływa z dniem 30.11.2021 r. i 28.02.2022 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 10.520.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 0/100). Cena osiągnięta w przetargu płatna przed zawarciem umowy notarialnej.
Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe.
Uwaga:
- ceny osiągniętej w przetargu dla działek niezabudowanych (ozn. Bp) nr 18/40, 18/43, 18/44, 18/46 i 18/48 doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów,
- wysokość opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz terminy ich wnoszenia zostaną ustalone
przez właściciela gruntu tj. Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Nyskiego - ul. Piastowska 33,
48-300 Nysa.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15, pok. nr 200 o godz. 10:00
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w sposób i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, na str. internetowej - www.nysa.euoraz BIP - www.bip.nysa.pl. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Biurze Zamówień Publicznych UM w Nysie przy ul Kolejowej 15, pok. 226, jak również pod nr tel 77 40 80 560 lub 77 40 80 553
34138930
drukuj ogłoszenie