Ogłoszenie

Burmistrz Koluszek ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Słotwiny

łódzkie, Słotwiny

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Słotwiny, łódzkie
Powierzchnia
5 163 m2
Cena
516 300 zł
Numer ogłoszenia
34138615
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-11-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
95-040 Koluszki
Ulica
11 Listopada
Osoba kontaktowa
GMINA KOLUSZKI

SzczegółyBurmistrz Koluszek
ogłasza:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Słotwiny, obręb Słotwiny, stanowiącej własność Gminy Koluszki:
- działka nr 3/18 o pow. 0,5163 ha, cena wywoławcza 516 300,00 zł,
wadium 52 000,00 zł, postąpienie minimalne 5 200,00 zł.
Nieruchomość znajduje się w terenie nieobjętym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Koluszki zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Koluszkach Nr XXXII/72/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach zabudowy produkcyjnej i usługowej (PU) oraz w niewielkiej części w terenach zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i usług - RMU.
Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek- RIVb i N.
Nieruchomość niezabudowana i nieuzbrojona z dojazdem z ulicy o utwardzonej nawierzchni.
Działka z dostępem częściowym do sieci infrastruktury technicznej.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 stycznia 2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w sali nr 112.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości danej działki, nie później niż do godz. 1200 17 stycznia 2022 r. lub na konto Urzędu nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S. A. o/Koluszki najpóźniej do dnia 17 stycznia 2022 r. (włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie i numer ewidencyjny działki. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto.
Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65 oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl(komunikaty) i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koluszkach, tel. (44) 725-67-54.
34138615
drukuj ogłoszenie