Ogłoszenie

Zamek Książ w Wałbrzychu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Palmiarni Wałbrzych, położonego przy ulicy Wrocławskiej 158

dolnośląskie, Wałbrzych

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Wałbrzych, dolnośląskie
Powierzchnia
52,2 m2
Cena
469,8 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
20-12-2021
Numer ogłoszenia
34139663
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
58-306 Wałbrzych
Ulica
PIASTÓW ŚLĄSKICH 1
Osoba kontaktowa
"ZAMEK KSIĄŻ" W WAŁBRZYCHU SP. Z O.O.

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U
Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306) przy ulicy Piastów Śląskich 1, działając na rzecz i w imieniu Gminy Wałbrzych, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Palmiarni Wałbrzych, położonego przy ulicy Wrocławskiej 158, z przeznaczeniem na pomieszczenie biurowe
1. Przedmiot przetargu:
Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy w obiekcie głównym Palmiarni Wałbrzych zlokalizowany w Wałbrzychu (58-306), przy ulicy Wrocławskiej 158. Obiekt Palmiarni wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 687/1407(a-e)WŁ z dnia 3 sierpnia 1994 roku. Łączna powierzchnia będąca przedmiotem najmu wynosi 52,20 m2, z czego pomieszczenie biurowe o powierzchni 39,03 m2, zaplecze kuchenne o powierzchni 9,86 m2 oraz pomieszczenie wc o powierzchni 3,31 m2.
2. Przeznaczenie lokalu i sposób jego zagospodarowania:
Lokal przeznaczony jest do prowadzenia działalności biurowej, nieuciążliwej dla funkcjonowania obiektu Palmiarni.
3. Miesięczny wywoławczy czynsz najmu netto wynosi:
52,20 m2 x 9,00 zł / 1 m2 = 469,80 zł netto (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć zł 80/100 netto) i ustalony został na podstawie stawki za 1m2 = 9,00 zł, wynikającej z Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr 437/2021 z dnia 20 lipca 2021 roku.
4. Wysokość wadium przetargowego wynosi:
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100). Warunkiem przyjęcia oferty będzie dokonanie przez Oferenta wpłaty wadium, co najmniej na trzy dni przed terminem złożenia oferty, na konto Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, prowadzone przez mBank S. A. Oddział Wałbrzych 85 1140 2091 0000 2199 5000 1001. Kserokopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
5. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem "Przetarg na najem lokalu użytkowego w Palmiarni Wałbrzych" należy składać w terminie do godziny 1000 dnia 20 grudnia 2021 roku, w Sekretariacie (pok. 22) Zamku Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych.
6. Termin i miejsce otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcia przetargu:
6.1. Oferty zostaną otwarte dnia 20 grudnia 2021 roku o godzinie 1010 w siedzibie Zamku Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o., ul. Piastów Śląskich 1, pok. 24.
6.2. Przetarg zostanie rozstrzygnięty do godziny 1200 dnia 23 grudnia 2021 roku w siedzibie Organizatora. Rozstrzygnięcie przetargu będzie miało charakter niepubliczny.
7. Informacje ogólne:
7.1. Dodatkowe informacje można będzie uzyskać w siedzibie Organizatora (Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o. przy ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych), pok. 24, bądź pod numerem telefonu 74 / 66-43-851, 74 / 66-43-805, 74 / 66-43-869, od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500. Wizja lokalna możliwa będzie po uprzednim telefonicznym ustaleniu godziny i dnia spotkania na terenie Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu.
7.2. Treść ogłoszenia o przetargu, warunki szczegółowe przetargu dostępne są na stronie internetowej Organizatora: http://www.bip.ksiaz.walbrzych.pl/category/przetargi/
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zmiany jego warunków oraz zamknięcia przetargu bez wybrania oferty bez konieczności podawania uzasadnienia.
Wałbrzych, dnia 17 listopada 2021 roku
34139663
drukuj ogłoszenie