Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości TEMAX Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Zglenickiego 52F

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zglenickiego, Płock, mazowieckie
Powierzchnia
788 m2
Cena
103 244,4 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
17-12-2021
Numer ogłoszenia
34140189
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
.
Osoba kontaktowa
PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE TEMAX SC

SzczegółyObwieszczenie
Syndyk masy upadłości "TEMAX" Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości w oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w Płocku V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 15 listopada 2021r. sygn. akt V GUp 44/18 wyrażające zgodę syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki.
1. Przedmiotem sprzedaży jest :
1/ prawo użytkowania wieczystego gruntów i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość zlokalizowaną w Płocku przy ulicy Zglenickiego 52F, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 10/18 o pow. 0,2286 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00102270/3 za cenę nie niższą niż 144.970,00zł. netto (sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych) plus obowiązująca stawka VAT,
2/ prawo użytkowania wieczystego gruntów i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość zlokalizowaną w Płocku przy ulicy Zglenickiego 52F, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 10/116 o pow. 0,0788 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00101079/7 za cenę nie niższą niż 103.244,40zł. netto (sto trzy tysiące dwieście czterdzieści cztery złote czterdzieści groszy) plus obowiązująca stawka VAT,
3/ prawo własności nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Zglenickiego 52F, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 10/20 o pow. 0,2113 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00074628/2 za cenę nie niższą niż 379.904,00zł. netto (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset cztery złote plus obowiązująca stawka VAT.
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zakupu o treści zgodnej z zapisami Regulaminu Przetargu oraz wpłata wadium na rachunek bankowy masy upadłości "TEMAX" Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku numer 23 9013 0003 0390 3711 2000 0010 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Gąbinie Filia w Płocku (decyduje data wpływu na rachunek nie późniejsza niż dzień wskazany do dnia składania ofert). Wadium ustala się na 10% liczone od ceny wywoławczej netto przedmiotu przetargu.
3. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Przetarg nieruchomość "TEMAX" - oferta zakupu nie otwierać" na adres siedziby upadłego "TEMAX" Spółka z o.o. w upadłości, ul. Zglenickiego 52F, 09-411 Płock w terminie do dnia 17 grudnia 2021 roku do godz. 14.00 - decyduje data wpływu na wskazany adres. Oferta winna odpowiadać wymaganiom formalnym określonym w Regulaminie Przetargu.
4. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin Przetargu z dnia 24.03.2021r, z którym oferent jest zobowiązany zapoznać się, a fakt ten potwierdzić poprzez własnoręczny czytelny podpis w treści oferty.
5. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia w części lub w całości przetargu bez podania przyczyny, bądź zamknięcia przetargu w całości bądź w części bez wyboru którejkolwiek z ofert.
6. Inne, nie wymienione w obwieszczeniu informacje w zakresie warunków przetargu można uzyskać podczas rozmowy telefonicznej. Przedmiot przetargu, Regulamin Przetargu, opis nieruchomości jest do wglądu po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 504 044 283 .
34140189
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: