Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości TEMAX Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Zglenickiego 52F

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zglenickiego, Płock, mazowieckie
Powierzchnia
2 113 m2
Cena
379 904 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
17-12-2021
Numer ogłoszenia
34140189
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
.
Osoba kontaktowa
PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE TEMAX SC

SzczegółyObwieszczenie
Syndyk masy upadłości "TEMAX" Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości w oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w Płocku V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 15 listopada 2021r. sygn. akt V GUp 44/18 wyrażające zgodę syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki.
1. Przedmiotem sprzedaży jest :
1/ prawo użytkowania wieczystego gruntów i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość zlokalizowaną w Płocku przy ulicy Zglenickiego 52F, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 10/18 o pow. 0,2286 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00102270/3 za cenę nie niższą niż 144.970,00zł. netto (sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych) plus obowiązująca stawka VAT,
2/ prawo użytkowania wieczystego gruntów i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość zlokalizowaną w Płocku przy ulicy Zglenickiego 52F, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 10/116 o pow. 0,0788 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00101079/7 za cenę nie niższą niż 103.244,40zł. netto (sto trzy tysiące dwieście czterdzieści cztery złote czterdzieści groszy) plus obowiązująca stawka VAT,
3/ prawo własności nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Zglenickiego 52F, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 10/20 o pow. 0,2113 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00074628/2 za cenę nie niższą niż 379.904,00zł. netto (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset cztery złote plus obowiązująca stawka VAT.
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zakupu o treści zgodnej z zapisami Regulaminu Przetargu oraz wpłata wadium na rachunek bankowy masy upadłości "TEMAX" Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku numer 23 9013 0003 0390 3711 2000 0010 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Gąbinie Filia w Płocku (decyduje data wpływu na rachunek nie późniejsza niż dzień wskazany do dnia składania ofert). Wadium ustala się na 10% liczone od ceny wywoławczej netto przedmiotu przetargu.
3. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Przetarg nieruchomość "TEMAX" - oferta zakupu nie otwierać" na adres siedziby upadłego "TEMAX" Spółka z o.o. w upadłości, ul. Zglenickiego 52F, 09-411 Płock w terminie do dnia 17 grudnia 2021 roku do godz. 14.00 - decyduje data wpływu na wskazany adres. Oferta winna odpowiadać wymaganiom formalnym określonym w Regulaminie Przetargu.
4. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin Przetargu z dnia 24.03.2021r, z którym oferent jest zobowiązany zapoznać się, a fakt ten potwierdzić poprzez własnoręczny czytelny podpis w treści oferty.
5. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia w części lub w całości przetargu bez podania przyczyny, bądź zamknięcia przetargu w całości bądź w części bez wyboru którejkolwiek z ofert.
6. Inne, nie wymienione w obwieszczeniu informacje w zakresie warunków przetargu można uzyskać podczas rozmowy telefonicznej. Przedmiot przetargu, Regulamin Przetargu, opis nieruchomości jest do wglądu po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 504 044 283 .
34140189
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: