Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Małgorzaty Pilsak zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości - prawa własności lokalu niemieszkalnego numer 17 położonego w Lublinie przy ul. Matki Teresy z Kalkuty 18

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Lublin, lubelskie
Cena
504 050 zł
Numer ogłoszenia
34141124
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
MAŁGORZATA PILSAK W UPADŁOŚCI

SzczegółyObwieszczenie
Syndyk masy upadłości Małgorzaty Pilsak zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości - prawa własności lokalu niemieszkalnego numer 17 położonego w Lublinie przy ul. Matki Teresy z Kalkuty 18 dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LU1I/00348932/1 oraz udziały w nieruchomości wspólnej w wysokości 7320/309694 za cenę nie niższą 504 050,00 złotych netto. Wymagane wadium wynosi 25 000,00 złotych
Syndyk sprzedaje wyłącznie składniki mienia wymienione w ogłoszeniu.
Pozostałe składniki masy nie ujęte powyżej nie stanowią przedmiotu sprzedaży. W szczególności sprzedaży nie podlegają środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, należności oraz ruchomości wchodzące w skład masy upadłości.
Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne wyłącznie w dni robocze w biurze syndyka ul. Bursaki 14 pokój 31, 20-150 Lublin w godzinach od 10-14. Informacji udziela Pan Krzysztof Nastulak tel. 601-511-606. Syndyk posiada zgodę Sędziego Komisarza na sprzedaż opisanych praw z wolnej ręki. Syndykowi zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, a także prawo wycofania się ze sprzedaży lub odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny jak i odwołania lub unieważnienia postępowania na sprzedaż na każdym etapie negocjacji bez podania przyczyny.
Warunkiem koniecznym do rozpoznania oferty jest uiszczenie wadium na rachunek bankowy masy upadłości w Banku Spółdzielczym Biała Podlaska Oddział w Lublinie numer 07 8025 0007 0710 4910 3000 0010
Ważna oferta powinna zawierać:
1. Nazwisko oferenta z adresem /nazwę firmy z adresem siedziby i statusem prawnym/
2. Adres do doręczania korespondencji
3. Oferowaną cenę, która nie może być niższa niż cena wywoławcza, sposób zapłaty i termin zapłaty
4. Dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wskazującą legitymację wskazanych osób do reprezentowania oferenta/odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów/
5. Dowód wpłaty wadium z określeniem na którą nieruchomość wadium zostało złożone.
6. Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
7. W wypadku, gdy oferentem będzie cudzoziemiec, stosowne promesy lub zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce o ile są one wymagane po stronie oferenta
8. Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki określone w artykule 157a ust. 1 i 2 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.
9. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz, że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu, jak i wyrażenie zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558§1 KC.
Sporządzone w języku polskim pisemne zapieczętowane oferty należy składać do dnia 10 grudnia 2021r. w kancelarii syndyka w Lublinie ul. Bursaki 14 pokój 31, 20-150 Lublin dopiskiem "oferta na zakup nieruchomości sygn. akt IX GUp 434/21"of". Otwarcia ofert dokona syndyk. Z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół, który będzie udostępniony oferentom na ich pisemną prośbę. O wyborze oferty oferenci zostaną zawiadomieni listem poleconym. Wybrany oferent zobowiązany zostanie do podjęcia negocjacji i zawarcia umowy przedwstępnej w terminie tygodnia od wezwania, a wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet zadatku.
Syndyk zastrzega sobie, poza opisanymi powyżej przypadkami, prawo do nie rozpatrywania oferty i jej odrzucenia bez prowadzenia dalszych negocjacji w przypadku, gdy cena zaoferowana w ofercie będzie niższa niż cena minimalna określona w niniejszym ogłoszeniu.
34141124
drukuj ogłoszenie