Ogłoszenie

Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia o III przetargu ustnym na sprzedaż niezabudowanej działki nr 38/25, położonej w obrębie Giedajty, gmina Jonkowo

warmińsko-mazurskie, Giedajty

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Giedajty, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
1 493 m2
Cena
108 700 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
01-02-2022
Numer ogłoszenia
34148141
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-12-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
11-042 Jonkowo
Ulica
Klonowa 2
Osoba kontaktowa
Urząd Gminy Jonkowo

SzczegółyWójt Gminy Jonkowo zawiadamia, że dnia 01.02.2022r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Jonkowo odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 38/25 o pow. 1493 m 2, położonej w obrębie Giedajty, gmina Jonkowo. W miejscowym planie działka leży w obszarze oznaczonym 3Ukh- tereny o podstawowym przeznaczeniu pod usługi komercyjne, nieuciążliwe, nie zakłócające funkcji mieszkaniowej z preferencją usług handlowych stanowiących codzienną obsługę mieszkańców. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o numerze Nr OL1O/0051423/6 ( działy III i IV wolne od obciążeń).
Cena wywoławcza działki 38/25 wynosi 108.700,00 zł,
Wysokość wadium za działkę 38/25- 10.870,00 zł.
Sprzedaż działki objęta jest podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu. Nabywca przedmiotowej nieruchomości wyrazi zgodę na ustanowienie nieodpłatnej i na czas nieoznaczony służebności przesyłu z tytułu przebiegającego przez nieruchomość wodociągu gminnego, polegającą na prawie wejścia na przedmiotowy grunt w razie wystąpienia awarii.
Wadium należy wpłacić przelewem na konto WBS w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 nie później niż 3 dni przed otwarciem przetargu to jest do dnia 26.01.2022 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument tożsamości, natomiast osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego /lub równorzędnego/, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.
Cena nabywanej nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
34148141
drukuj ogłoszenie