Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowej w Kobyłce

mazowieckie, Kobyłka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Jana Pawła II 4, Kobyłka, mazowieckie
Powierzchnia
876 m2
Cena
4 425 900 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
03-02-2022
Numer ogłoszenia
165116
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-12-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
05-200 Wołomin
Ulica
Wąska 18

Szczegóły


OGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w upadłości likwidacyjnej w Wołominie (SK Bank), 05-200 Wołomin ul. Wąska 18 ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym - biurowo-usługowym o pow. użytkowej 583,4 m2 , położonej w Kobyłce, przy ul. Jana Pawła II 4 w powiecie wołomińskim, województwie mazowieckim, o powierzchni łącznej 876,0 m2 (działka o numerze ewidencyjnym 126 z obrębu nr 0030,30, jednostka ewidencyjna 143401_1, Kobyłka ), dla której prowadzona jest księga wieczysta numer WA1W/00010909/7 przez Sąd Rejonowy w Wołominie VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Dla obszaru położenia ww. nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i usługową.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 4.425.900,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset złotych ).

1. Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 10 grudnia 2021 r. wydanym w trybie art. 320 prawa upadłościowego i naprawczego (puin), określił warunki sprzedaży nieruchomości oraz termin składania ofert wg. zasad wskazanych w obwieszczeniu oraz Regulaminie, stanowiącym integralną część obwieszczenia.
2. Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w trybie przetargowo - aukcyjnym z uwzględnieniem treści art. 320 puin.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 442 590,00 zł ( słownie czterysta czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych ). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w upadłości likwidacyjnej nr 81 1930 1842 2001 8006 0000 0001 w terminie do 02.02.2022 roku ( datą wpłaty wadium jest data uznania rachunku sprzedającego ).
4. Oferty należy składać w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. Akt XVIII GUp 58/21 lub przesłać na adres tegoż Sądu listami poleconymi ( decyduje data wpływu do Sądu ) w terminie do dnia 3 lutego 2022 r.
5. Informacje o sposobie i możliwości zapoznania się z zatwierdzonymi warunkami przetargu można uzyskać w aktach postępowania upadłościowego oraz w biurze Syndyka SK Banku - Wołomin ul. Wąska 18, nr telefonu 22 763 87 45 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00.
6. W dniu 10 lutego 2022 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, o godz. 11.00, w sali nr 120, Syndyk w obecności i pod nadzorem Sędziego - Komisarza przeprowadzi przetarg na podstawie złożonych ofert i następnie ewentualnie aukcję. Posiedzenie Sądu wyznaczone celem dokonania tych czynności jest jawne przy zachowaniu zasad działania Sądu w stanie epidemii.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania procedur przetargowo - aukcyjnych lub ich unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn.

drukuj ogłoszenie