Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowej w Tłuszczu

mazowieckie, Tłuszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kościuszki 21, Tłuszcz, mazowieckie
Powierzchnia
567 m2
Cena
856 600 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
03-02-2022
Numer ogłoszenia
165117
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-12-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
05-200 Wołomin
Ulica
Wąska 18

Szczegóły


OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w upadłości likwidacyjnej w Wołominie (SK Bank), 05-200 Wołomin ul. Wąska 18 ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 1329/3 z obrębu Tłuszcz, o powierzchni 567 m2, zabudowanej budynkiem usługowo-biurowym o powierzchni użytkowej 173,51 m2, położonej w Tłuszczu przy ul. Kościuszki 21, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za numerem WA1W/00059243/5
Dla obszaru położenia ww. nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i usługową.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 856 600,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych).

1. Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 10 grudnia 2021 r. wydanym w trybie art. 320 prawa upadłościowego i naprawczego (puin), określił warunki sprzedaży nieruchomości oraz termin składania ofert wg. zasad wskazanych w obwieszczeniu oraz Regulaminie, stanowiącym integralną część obwieszczenia.
2. Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w trybie przetargowo - aukcyjnym z uwzględnieniem treści art. 320 puin.
3. Oferty należy składać w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. Akt XVIII GUp 58/21 lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi w terminie do dnia 3 lutego 2022 r. ( decyduje data wpływu do Sądu )
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 85 660 zł ( słownie osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych ) . Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w upadłości likwidacyjnej nr 81 1930 1842 2001 8006 0000 0001 w terminie do 2 lutego 2022 r ( datą wpłaty wadium jest data uznania rachunku sprzedającego ).
5. Informacje o sposobie i możliwości zapoznania się z zatwierdzonymi warunkami przetargu można uzyskać w aktach postępowania upadłościowego oraz w biurze Syndyka SK Banku - Wołomin ul. Wąska 18, nr telefonu 22 763 87 45 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00.
6. W dniu 10 lutego 2022 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, o godz. 12.00, w sali nr 120 , Syndyk w obecności i pod nadzorem Sędziego - Komisarza przeprowadzi przetarg na podstawie złożonych ofert i następnie ewentualnie aukcję. Posiedzenie Sądu wyznaczone celem dokonania tych czynności jest jawne przy zachowaniu zasad działania Sądu w stanie epidemii.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania procedur przetargowo - aukcyjnych lub ich unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn.

drukuj ogłoszenie