Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Anny Śmiech prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą KOMODUSSyndyk Masy Upadłości Anny Śmiech prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą KOMODUS Śmiech Anna ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

lubelskie, Łęczna

Najważniejsze informacje

Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łęczna, lubelskie
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
08-02-2022
Numer ogłoszenia
34150851
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
KOMODUS ŚMIECH ANNA W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk Masy Upadłości Anny Śmiech prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą KOMODUS Śmiech Anna ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład masy upadłości
1. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z zabudową produkcyjno-gospodarczą, dz. nr 37, poł. w Rossoszu, gm. Łęczna, pow. 3,42 ha, KW nr LU1I/00112211/8 za cenę- 607 426 zł (słownie złotych: sześćset siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć),
2. nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 1, poł. w Rossoszu, gm. Łęczna, pow. 2,96 ha, KW nr LU1S/00038060/0 za cenę- 567 432 zł (słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści dwa),
3. nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 5, poł. w Rossoszu, gm. Łęczna, pow. 0,64 ha, KW nr LU1S/00026781/2 za cenę- 80 736 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści sześć),
4. nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 61, poł. w Rossoszu, gm. Łęczna, pow. 0,80 ha, KW nr LU1S/00038063/1 za cenę 28 960 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt),
5. nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 88, poł. w Rossoszu, gm. Łęczna, pow. 1,63 ha, KW nr LU1S/00038063/1 za cenę 21 450 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt),
6. nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 89, poł. w Rossoszu, gm. Łęczna, pow. 0,34 ha, KW nr LU1S/00038063/1 za cenę 9 724 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery),
7. nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 51, poł. w Rossoszu, gm. Łęczna, pow. 0,19 ha, KW nr LU1S/00038062/4 za cenę 45 695 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć),
8. nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 74, poł. w Rossoszu, gm. Łęczna, pow. 0,29 ha, KW nr LU1S/00038062/4 za cenę 10 498 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem),
9. nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 99, poł. w Rossoszu, gm. Łęczna, pow. 0,39 ha, KW nr LU1S/00038062/4 za cenę 10 868 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem),
10. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym szeregowym z lokalami usługowymi, dz. ew. nr 2585/16 o pow. 0,0313 ha, poł. przy ul. Stefanii Pawlak 18 w Łęcznej, KW nr LU1I/00204243/3 za cenę 1 058 433 zł (słownie złotych: jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści trzy)
11. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym szeregowym,
dz. ewid. 2626/12, pow. 0,0421 ha, poł. przy ul. Księżycowej 2 w Łęcznej, KW nr LU1I/00091453/2 za cenę 373 146 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści sześć)
12. ruchomości: sprzęt elektroniczny, meble biurowe, narzędzia, maszyny- z ofertą majątku i cenami można zapoznać się pod numerem telefonu 693 466 323 w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 10:00-16:00. Szczegółowy wykaz majątku wraz z podanymi cenami dostępny jest na stronie internetowej www.doradcarestrukturyzacyjny.net
Wadium dla nieruchomości opisanych w pkt 1-11 wynosi: 1- 60 742 zł; 2- 56 743 zł; 3- 8 073 zł; 4- 2 896 zł; 5- 2 145 zł; 6- 972 zł; 7- 4 569 zł; 8- 1 049 zł; 9- 1 086 zł; 10- 105 843 zł; 11- 37 314 zł.
Wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy w Banku Pekao SA I o/Lublin nr Bank Pekao SA I o/Lublin 87 1240 1503 1111 0011 0724 1327 do dnia 8.02.2022 r. Za datę wpływu przyjmuje się datę uznania kwoty na rachunku. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta, którego oferta została wybrana, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi i zostanie włączone do funduszów masy upadłości. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi. Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną ceną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie na adres: Syndyk Masy Upadłości ul. Budowlana 50 lok 205 "Przetarg- nie otwierać IX GUp 246/21". Oferty nabycia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.02.2022 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2022 r. o godz. 10.30. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.doradcarestrukturyzacyjny.net oraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlanej 50 lok 205, 20-469 Lublin Syndykowi zastrzega się prawo do: swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 693 466 323 w godzinach 10-16.
34150851
drukuj ogłoszenie