Ogłoszenie

Prezydent Miasta Zamość ogłasza I ustny nieograniczony przetarg /licytację/ na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej, wchodzącej w skład Podstrefy Zamość Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec i Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

lubelskie, Zamość

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zamość, lubelskie
Powierzchnia
1 000 m2
Cena
900 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
11-03-2022
Numer ogłoszenia
34150686
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-01-2022

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
MIASTO ZAMOŚĆ

SzczegółyZamość, 4 stycznia 2022 r.
O G Ł O S Z E N I E
Prezydent Miasta Zamość ogłasza I ustny nieograniczony przetarg /licytację/ na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Zamościa, położonej w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej, wchodzącej w skład Podstrefy Zamość Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec i Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
1. Do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, przeznaczona jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona numerem 1/17, o pow. 1,0000 ha, w ark. mapy ew. 7, położona w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej, wchodząca w skład Podstrefy Zamość Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec i Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
2. Dla przedmiotowej nieruchomości VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu prowadzi księgę wieczystą ZA1Z/00110638/1.
3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zamościa nieruchomość położona jest w terenach zabudowy techniczno-produkcyjnej.
4. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz. U. z 20 lipca 2021 r., poz. 1326 ze zm.) grunt będzie wymagał wyłączenia z produkcji rolnej, z którym związana jest opłata roczna uiszczana przez 10 lat.
5. Cena wywoławcza niezabudowanej nieruchomości nr 1/17 wynosi 900.000 zł (w tym podatek VAT 23%).
6. Wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto Miasta Zamość w Banku PKO BP S.A. O/Zamość Nr 74 1020 5356 0000 1102 0007 7768, w terminie do dnia 11 marca 2022 r. Wpłaty wadium należy dokonać odpowiednio wcześniej, aby w dniu 11 marca 2022 r. było ono zaksięgowane na koncie bankowym, pod rygorem odmowy udziału w przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Ponadto osoby inne niż osoby fizyczne zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo notarialne.
7. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Zamość - Ratusz /sala nr 12/ w dniu 15 marca 2022 r., o godz. 9°°.
8. Cena nieruchomości, którą będzie zobowiązany zapłacić jej nabywca, zostanie ustalona w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu i wymagalna będzie w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży.
9. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ce- ny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
10. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych /j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1670 ze zm./ Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przysługiwało będzie prawo pierwokupu. W związku z tym:
- w przypadku wykonania przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie prawa pierwokupu wpłacona kwota, stanowiąca cenę nabycia, zostanie nabywcy zwrócona w terminie 21 dni, liczonych od dnia otrzymania zawiadomienia o wykonaniu tego prawa,
- w przypadku nieskorzystania przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie z prawa pierwokupu nastąpi zawarcie umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości, w formie aktu notarialnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nieskorzystaniu przez uprawnionego z prawa pierwokupu.
11. Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r.
12. Uchylenie się osoby, która wygra przetarg od zawarcia aktu notarialnego w terminie wskazanym w punkcie 11 spowoduje odstąpienie organizatora przetargu od zawarcia umowy, z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.
13. Koszty warunkowej umowy sprzedaży i umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości ponosi nabywca.
14. Z warunkami przetargu można zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zamość, ul. Kołłątaja 1, pok. 13, tel. /84/ 677-24-87, przed otwarciem przetargu. Ogłoszenie opublikowane zostało również na stronie umzamosc.bip.lubelskie.pl
15. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.
34150686
drukuj ogłoszenie