Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Mariusza Jakubiuka ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

lubelskie, Polubicze Wiejskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Polubicze Wiejskie, lubelskie
Powierzchnia
7 250 m2
Cena
2 700 000 zł
Numer ogłoszenia
165188
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
10-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk Masy Upadłości Mariusza Jakubiuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Zaopatrzeniowa AGROHANDEL Mariusz Jakubiuk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład masy upadłości:


1. nieruchomość gruntowa zabudowana, dz. ew. 64/1 o pow. 2,1844ha, obrębu Polubicze Wiejskie, gm. Wisznice, KW nr LU1B/00025094/7 za cenę nie niższą niż 200 000 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy),


2. nieruchomość gruntowa zabudowana, dz. ew. 669 obrębu Polubicze Wiejskie, gm. Wisznice i pow. 7250 m2, KW nr LU1B/00118134/9 za cenę nie niższą niż 2 700 000 zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset tysięcy),


3. nieruchomość gruntowa, dz. ew. 73/1, 73/2 obrębu Polubicze Wiejskie, g. Wisznice, o pow. 7113 m2, KW nr LU1B/00087430/7 za cenę nie niższą niż 300 000 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy),


4. nieruchomość gruntowa rolna, częściowo zabudowana, dz. ew. 74/1, 74/2, obrębu Polubicze Wiejskie, gm. Wisznice o łącznej pow. 3,7202 ha, KW nr LU1B/00066421/8 za cenę nie niższą niż 1 900 000 zł (słownie złotych: jeden milion dziewięćset tysięcy),


5. nieruchomość gruntowa rolna, ew. 64/2 obrębu Polubicze Wiejskie, gm. Wisznice o pow. 1,7764 ha, KW nr LU1B/00125229/4 za cenę nie niższą niż 70 000 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy),


6. nieruchomość gruntowa rolna, dz. ew. 1948, obrębu Polubicze Wiejskie, gm. Wisznice, o pow. 0,1782 ha, KW nr LU1B/00123175/6 za cenę nie niższą niż 40 000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy),


7. nieruchomość gruntowa rolna, dz. ew. 1039/1, 1039/2, obrębu Polubicze Wiejskie, gm. Wisznice, o łącznej pow. 0,5487 ha, KW nr LU1B/00073199/4 za cenę nie niższą niż 25 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy),


8. nieruchomość gruntowa rolna, dz. ew. 77, obrębu Polubicze Wiejskie oraz dz. ew. 1030 obrębu Polubicze Dworskie, o łącznej pow. 4,2992 ha, KW nr LU1B/00113703/4 za cenę nie niższą niż 200 000 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy),


9. nieruchomość gruntowa rolna, dz. ew. 60/2, 1954, 1955, obrębu Polubicze Wiejskie, gm. Wisznice, o łącznej pow. 1,9254 ha, KW nr LU1B/00120423/9 za cenę nie niższą niż 70 000 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy),


10. nieruchomość gruntowa rolna, częściowo zadrzewiona, częściowo leśna, dz. ew. 1471, 449, obrębu Polubicze Dworskie, gm. Wisznice, o łącznej pow. 1,3331 ha, KW nr LU1B/00089828/8 za cenę nie niższą niż 40 000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy),


11. nieruchomość gruntowa zabudowana, dz. ew. 146/1, obrębu Wisznice, gm. Wisznice, o pow. 372 m2, KW nr LU1B/00119231/6 za cenę nie niższą niż 260 000 zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt tysięcy),


12. nieruchomość gruntowa rolna, dz. ew. 82, obrębu Polubicze Dworskie, gm. Wisznice, o pow. 1,3604 ha, KW nr LU1B/00126051/2 za cenę nie niższą niż 50 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy),


13. ruchomości: samochody, meble, narzędzia, komputery. Z ofertą ruchomości i cenami można zapoznać się pod numerem telefonu 693 466 323 w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 10:00-16:00. Szczegółowy wykaz majątku wraz z podanymi cenami dostępny jest na stronie internetowej www.doradcarestrukturyzacyjny.net

 


Wadia dla nieruchomości opisanych w punktach 1-12 wynoszą:


1- 20 000 zł; 2- 270 000 zł; 3- 30 000 zł; 4- 190 000 zł; 5- 7 000 zł; 6- 4 000 zł; 7- 2 500 zł, 8- 20 000 zł; 9- 7 000 zł; 10- 4 000 zł; 11- 26 000 zł; 12- 5 000 zł.


Wadia muszą wpłynąć na rachunek bankowy w Banku Pekao SA I o/Lublin nr Bank Pekao SA I o/Lublin 50 1240 1503 1111 0011 0357 3453 do dnia 8.02.2022 r. Za datę wpływu przyjmuje się datę uznania kwoty na rachunku. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta, którego oferta została wybrana, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi i zostanie włączone do funduszów masy upadłości. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi. Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną ceną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203 „Konkurs ofert- nie otwierać IX GUp 352/20". Oferty nabycia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.02.2022 r. do godziny 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2022 o godz. 13:00. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.doradcarestrukturyzacyjny.net oraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlanej 50 lok 205, 20-469 Lublin Syndykowi zastrzega się prawo do: swobodnego wyboru oferty, unieważnienia konkursu w całości lub części bez podania przyczyny. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 693 466 323 w godzinach 10-16.

 

 

drukuj ogłoszenie