Ogłoszenie

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony. Przedmiotem sprzedaży jest nieruch. zabud. poł. w...

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Warszawa, mazowieckie
Powierzchnia
2 748 m2
Cena
35 550 000 zł
Numer ogłoszenia
165212
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
11-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Solec 57 na dz. ew. nr 15/1 w obrębie ew. 5-06-04, dzielnicy Śródmieście.


Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana - powierzchnia terenu 0,2748 ha, powierzchnia zabudowy użytkowej 3.432,12 m² (księga wieczysta KW nr WA4M/00439059/9). Nieruchomość graniczy z nieruchomościami zabudowanymi budynkami wielorodzinnymi oraz parafii rzymsko-katolickiej. Dla terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sporządzany jest projekt planu - Powiśle Południowe. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy, teren ten zaliczony został do strefy śródmieścia funkcjonalnego.


Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi: 35 550 000,00 zł netto (słownie złotych: trzydzieści pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.


Wadium:

Wadium wynosi: 500 000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100) i może być wnoszone w pieniądzu bądź w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.

 

Oferty należy składać/przesyłać do dnia 18.02.2022 r. do godziny 11:00 (decyduje data wpływu oferty) na adres: ,,Koleje Mazowieckie - KM'' sp. z o.o., ul. Lubelska 26 03-802 Warszawa. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2022 r. o godzinie 13:00.


Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na rachunek bankowy Spółki „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie nr 36 1130 1017 0020 0972 8090 0001 najpóźniej w dniu 18.02.2022 r. do godziny 11:00 (datą wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Spółki „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.) bądź złożenie gwarancji wadialnej bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.


Zastrzeżenia prawne:

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, jeżeli uzna, że zostały naruszone zasady określone w warunkach przetargu lub gdy z innych przyczyn, nie leżących po stronie Oferenta, umowa sprzedaży nieruchomości nie może dojść do skutku.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia oraz warunków przetargowych oraz odwołania postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.


Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki „Koleje Mazowieckie -KM" sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 26 w Warszawie oraz została zamieszczona na stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl

 

 

 

drukuj ogłoszenie