Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położónej w Planicy-Zdroju przy ul. A. Mickiewicza

mazowieckie, Polanica-zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
A. MICKIEWICZA, Polanica-zdrój, mazowieckie
Powierzchnia
9 300 m2
Cena
2 000 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
14-03-2022
Numer ogłoszenia
34152230
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2022

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
DĄBROWSKIEGO 3
Osoba kontaktowa
GMINA POLANICA-ZDRÓJ

SzczegółyPolanica-Zdrój, 14 stycznia 2022 r.
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Polanicy-Zdroju:
przy ul. A. Mickiewicza w granicach niezabudowanej działki gruntu nr 80/12 (AM-3) o pow. 9 300 m?, obręb Nowy Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00087848/8.
Cena wywoławcza nieruchomości: 2 000 000,00 zł netto (słownie: dwa miliony 00/100 zł) + podatek VAT w obowiązującej wysokości (aktualnie 23%, z zastrzeżeniem, że do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów.
Wysokość wadium: 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych)
Termin przetargu: 18 marca 2022 r., Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (sala posiedzeń - nr 3, parter) o godz.: 9:00.
Wniesienia ustalonego wadium w pieniądzu należy dokonać do dnia 14 marca 2022 r. włącznie (liczy się data wpływu) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju nr 34 1240 3464 1111 0010 3997 8269, prowadzony w Banku PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju. W tytule przelewu należy wpisać "Przetarg, działka nr ...". Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy podać imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która wniosła wadium i będzie przystępowała do przetargu).
Termin wywieszenia ogłoszenia: od dnia 14 stycznia 2022r. do dnia 14 marca 2022r.
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju (tablica ogłoszeń, parter), tablice ogłoszeń na terenie miasta Polanica-Zdrój, www.bip.polanica.pl, www.polanica.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju (pok. nr 27, II piętro, tel. 074 86 80 626) - od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
34152230
drukuj ogłoszenie