Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku ogłasza przetarg ustny nieograniczony prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Polanicy-Zdroju przy ul. Zwycięzców

dolnośląskie, Polanica-zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
ZWYCIĘZCÓW, Polanica-zdrój, dolnośląskie
Powierzchnia
1 245 m2
Cena
167 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-01-2022
Numer ogłoszenia
34152257
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
57-300 Kłodzko
Ulica
WALASIEWICZÓWNY 4
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KŁODZKU

SzczegółyOGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku ogłasza przetarg ustny nieograniczony prawa własności następujących nieruchomości gruntowych:
1. działka nr 490/11 (AM-10), obręb Centrum o powierzchni 0,1245ha położona w Polanicy-Zdroju przy ul. Zwycięzców, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00073959/8
Cena wywoławcza: 167 000,00 złotych netto + VAT
(słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych)
Nabywca zobowiązany jest pokryć koszty wyceny, sporządzenia aktu notarialnego oraz wpisu w księdze wieczystej.
Wadium - 8350,00zł; minimalne postąpienie przetargowe - 1670,00zł
Opis nieruchomości: Działka niezabudowana. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego MPZM CENTRUM zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XXXI/193/09 z dnia 29.04.2009r. opublikowaną w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 121 z dnia 23.07.2009r. poz. 2510 teren oznaczony symbolem UKD 3. Funkcja wiodąca - obsługa komunikacji drogowej, funkcje uzupełniające - usługi komercyjne nieuciążliwe związane z obsługą ruchu samochodowego.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku przy ul. Walasiewiczówny 4 - sala konferencyjna - w dniu 31 stycznia 2022r. - godz. 1100
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 28 stycznia 2022r. na rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku Alior Bank 94 2490 0005 0000 4530 2787 4347. Terminem wpłaty jest dzień uznania rachunku Spółdzielni.
Pełna treść ogłoszenia https://www.sm.klodzko.pl/
Informacji udziela dział gospodarki zasobami - tel. 74/865-44-33, pok. nr 11.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
34152257
drukuj ogłoszenie