Ogłoszenie

Wójta Gminy Dąbrowa o I przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Skarbiszów

opolskie, Dąbrowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Dąbrowa, opolskie
Powierzchnia
1,91 m2
Cena
700 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
17-03-2022
Numer ogłoszenia
34152012
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-01-2022

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
49-120 Dąbrowa
Ulica
KS. PROF. J. SZTONYKA 56
Osoba kontaktowa
GMINA DĄBROWA

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU
Wójta Gminy Dąbrowa
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Skarbiszów, oznaczonej nr działki 220 z k.m. 3 o powierzchni 1,91 ha, sklasyfikowanej jako: BZ (1,83 ha) i W (0,08 ha).
Nieruchomość ta stanowi własność Gminy Dąbrowa. Zapisana jest w KW
nr OP1O/00076089/5. Wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Położona jest na obszarze, na którym obecnie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/186/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przedmiotowa nieruchomość znajduje się
w przeważającej części na obszarze przeznaczonym jako teren sportu i rekreacji o symbolu 12.2US oraz częściowo na terenie dróg głównych ruchu przyśpieszonego o symbolu 12.1KD(GP).
Teren dogodnie skomunikowany. Działka położona przy głównej drodze krajowej Wrocław
- Opole. Teren płaski, rozłóg regularny.
Teren nieuzbrojony: sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną i wodę znajduje się
w odległości ok. 50 m. Przez teren działki przebiega przewód telekomunikacyjny.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa przy ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, w sali konferencyjnej (lok 106) Urzędu Gminy.
Cena wywoławcza: 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020, poz. 106 ze zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (art. 43 ust. 1 pkt 9).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Wadium należy wpłacać na konto Gminy Dąbrowa Nr 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003 BGK O/Opole do dnia 17 marca 2022 r. Wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 17 marca 2022 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Dąbrowa. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. Mienia Gminy, Urząd Gminy Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa (lok. 109), w dniach pracy Urzędu Gminy Dąbrowa, tel. 77 464 10 10 wew. 209.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa (I piętro); opublikowana jest na stronie Urzędu Gminy Dąbrowa
www.gminadabrowa.pl
w zakładce sprzedaż, dzierżawa i najem mienia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
www.bip.gminadabrowa.pl
w zakładce sprzedaż i dzierżawa mienia a informacja o ogłoszeniu przetargu (wyciąg z ogłoszenia) zostaje podana
do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie codziennej ogólnokrajowej.
34152012
drukuj ogłoszenie