Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony ustny w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gdynia, pomorskie
Powierzchnia
32,81 m2
Cena
190 000 zł
Numer ogłoszenia
163869
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
07-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny" w Gdyni - ul. Korzenna 15, 81-587 Gdynia ogłasza przetarg nieograniczony ustny w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

Nr lokalu, adres Pow. użytkowa lokalu /m2/  Pow. pom. przynależnego do lokalu /m2/  Liczba pomieszczeń  Piętro 
Lokal nr 1

ulica Buraczana 23 kl. E

Gdynia

 32,81
 5,10 2 pokoje., k, ł, p.p.,

 

parter /budynek IV piętrowy/

 

Cena wywoławcza /zł/ Wadium /zł/   Kwota minimalnego postąpienia /zł/    Miejsce i termin przetargu /otwarcia ofert/
 190.000,00  19.000,00  1.900,00  Korzenna 15, Gdynia

23.09.2021 r. godz. 10.00

Świetlica - pokój nr 16

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, które złożą do dnia 17.09.2021 r. do godz. 11:00 ofertę przystąpienia do przetargu wraz z oświadczeniami wymaganymi Regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie jego własności w Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny" w Gdyni oraz wpłatą wadium w wymaganej wysokości.

W przypadku złożenia dokumentów za pośrednictwem poczty za datę złożenia uznaje się datę wpływu do kancelarii Spółdzielni.

2. Wśród osób, które złożą oferty na nabycie lokalu, zostanie przeprowadzona ustna licytacja w celu wyłonienia nabywcy lokalu, na którego zostanie ustanowiona odrębna własność lokalu i przeniesienie własności.

3. Wymagane wadium należy wnieść na konto Spółdzielni umiejscowione w Banku Millennium nr:

72 1160 2202 0000 0001 5514 5867

Warunkiem udziału w przetargu jest wpływ wymaganej kwoty wadium na ww. konto SM „Karwiny". Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty przystąpienia do przetargu w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie, jakiego lokalu oferta dotyczy.

4. Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.

Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrają przetargu, zostanie zwrócone bez odsetek w ciągu 7 dni od dały zamknięcia przetargu - zgodnie z zapisem § 6 Regulaminu przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie jego własności w Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny" w Gdyni.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, gdy wygrywający przetarg nie dokona wpłaty kwoty nabycia, pomniejszonej o kwotę wadium, w terminie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

5. Dokumenty związane z przetargiem, w tym Regulamin przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie jego własności w Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny" w Gdyni są do wglądu w Dziale Członkowsko-Lokalowym Spółdzielni - świetlica pok. 16 (Regulamin oraz wzory wymaganych oświadczeń są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni: www.smkarwiny.pl).

6. Prezentacja lokalu nastąpi w dniu:

13.09.2021 r.: w godz. 16.00-16.30,

16.09.2021 r.: w godz. 15.30-16.00.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji o stanie technicznym lokalu i terminie oględzin jest p. Grażyna Ostrowska tel. kont.: 058-781 03 74/75 wew. 36 lub kom. 728 450 909.

7. Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość unieważnienia przetargu w części lub w całości, bez podania przyczyny oraz jego zamknięcia, bez dokonania wyboru oferenta.

drukuj ogłoszenie