Ogłoszenie

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Zamiatanie nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w ilości 136 206 m2 i chodników ...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
02-07-2027
Numer ogłoszenia
OWP/2007/02/16-977686
Źródło ogłoszenia
Urząd Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-02-2007

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Jordanowska 2
Osoba kontaktowa
Kiowska Maria
Nr telefonu
077 440 17 00, 440 17 17
Email
drogi@powiatstrzelecki.pl
Strona www
www.bip.powiatstrzelecki.pl

Szczegóły

Ogłoszenie:

OWP/2007/02/16-977686

Data publikacji: 2007/02/16

Nazwa: Powiat Strzelecki

Ulica : Jordanowska 2

Miasto: Strzelce Opolskie

Kod pocztowy: 47-100

Województwo: opolskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Kiowska Maria

Numer telefonu: 077 440 17 00, 440 17 17

Fax: 077 440 17 01, 440 17 18

E-mail: drogi@powiatstrzelecki.pl

Strona internetowa: www.bip.powiatstrzelecki.pl

Rodzaj ogłoszenia: Usługi

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:
Zamiatanie nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w ilości 136 206 m2 i chodników w ilości 7 674 m2
Przedmiot zamówienia obejmuje trzykrotne zamiatanie nawierzchni dróg powiatowych tj. zamiatanie wiosenne (pozimowe), letnie i jesienne w ilości ogólnej 136 206 m2 oraz jednokrotne zamiatanie wiosenne (pozimowe) chodników w ilości 7 674 m2, na zasadach określonych w rozdz. II SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.
Szczegółowy wykaz dróg i chodników przeznaczonych do zamiatania stanowi załącznik do SIWZ.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 90.21.10.000-9 Usługi zamiatania ulic

Kryteria oceny ofert:
Cena (koszt) - 100%

Termin składania wniosków: nie dotyczy

Termin składania ofert: 2027/07/02

Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op. ul. Jordanowska 2 pokój nr 206 - Sekretariat

drukuj ogłoszenie