Ogłoszenie

Nr postępowania: 7/UZP/PB/2007

Przedmiot zamówienia stanowi zakup z dostawą do siedziby zamawiającego wieloletniego (starszego) materiału ...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
04-07-2026
Numer ogłoszenia
OWP/2007/03/28-1844376
Źródło ogłoszenia
Urząd Zamówień Publicznych
Data publikacji
28-03-2007

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-674 Bydgoszcz
Ulica
Gdańska 173-175
Osoba kontaktowa
Karol Dąbrowski
Nr telefonu
052 3280009
Email
pt@myslecinek.pl
Strona www
www.lpkiw.bydgoszcz.com

Szczegóły

Ogłoszenie:

OWP/2007/03/28-1844376

Data publikacji: 2007/03/28

Nazwa: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK spółka z o.o. w Bydgoszczy

Ulica : Gdańska 173-175

Miasto: Bydgoszcz

Kod pocztowy: 85-674

Województwo: kujawsko-pomorskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Karol Dąbrowski

Numer telefonu: 052 3280009

Fax: 052 3280024

E-mail: pt@myslecinek.pl

Strona internetowa: www.lpkiw.bydgoszcz.com

Rodzaj ogłoszenia: Dostawy

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: Nr postępowania: 7/UZP/PB/2007

Przedmiot zamówienia stanowi zakup z dostawą do siedziby zamawiającego wieloletniego (starszego) materiału roślinnego w kontenerach
257 gatunków i odmian o parametrach minimalnych podanych w zestawieniu roślin, do nasadzeń w Arboretum Ogrodu Botanicznego
LPKiW Myślęcinek. Zamawiający przyjął, że wieloletni (starszy) materiał roślinny to: drzewa min. 8 lat, krzewy min. 4 lata.
Wysokość roślin mierzona od poziomu ziemi.
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pozycje.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Kryteria oceny ofert: cena 100%

Termin składania wniosków: nie dotyczy

Termin składania ofert: 2026/07/04

Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku
Myślęcinek sp. z o.o. w Bydgoszczy, 85-674 Bydgoszcz ul. Gdańska 173-175

drukuj ogłoszenie