Ogłoszenie

Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łak wsi Szczepanowice 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchi dróg

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
06-07-2022
Numer ogłoszenia
OWP/2007/06/06-1214549
Źródło ogłoszenia
Urząd Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-06-2007

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
97-350 Gorzkowice
Ulica
Szkolna 3
Osoba kontaktowa
Magda Hajniak
Nr telefonu
044 6818006
Email
magda.hajniak@gorzkowice.pl
Strona www
www.gorzkowice.pl

Szczegóły

Ogłoszenie:

OWP/2007/06/06-1214549

Data publikacji: 2007/06/06

Nazwa: Gmina Gorzkowice

Ulica : Szkolna 3

Miasto: Gorzkowice

Kod pocztowy: 97-350

Województwo: łódzkie

Osoba upoważniona do kontaktów: Magda Hajniak

Numer telefonu: 044 6818006

Fax: 044 6818006

E-mail: magda.hajniak@gorzkowice.pl

Strona internetowa: www.gorzkowice.pl

Rodzaj ogłoszenia: Roboty budowlane

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łak wsi Szczepanowice
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchi dróg

Kryteria oceny ofert: 100% cena brutto za wykonanie całości zamówienia

Termin składania wniosków: nie dotyczy

Termin składania ofert: 2022/07/06

Miejsce składania ofert: Urzad Gminy Gorzkowice, ul.Szkolna 3 97-350 Gorzkowice, pok. nr
7

drukuj ogłoszenie