Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Karwiny ogłqasza przetarg na remonty elewacji, balkonów, hydroizolacji ścian piwnic budynków

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
22-04-2021
Numer ogłoszenia
34086280
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-587 Gdynia
Ulica
Korzenna 15
Osoba kontaktowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa Karwiny

SzczegółySPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ,, KARWINY"
81-587 Gdynia
ul. Korzenna 15
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remonty elewacji, balkonów, hydroizolacji ścian piwnic budynków w zasobach
SM ,,Karwiny" w Gdyni
1. Warunki szczegółowe oraz kryteria oceny ofert i ich znaczenie zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego Gdynia ul. Korzenna 15 pok. 12 Biuro Obsługi Kontrahenta po uiszczeniu opłaty 200,00 zł. brutto za 1 egzemplarz na płycie CD.
3. Wysokość wadium i forma wniesienia określona jest w SIWZ.
4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Gdynia ul. Korzenna 15 pok. 12 Biuro Obsługi Kontrahenta do dnia 22-04-2021 r. godz. 10.30.
5. Termin związania z ofertą - 60 dni od dnia otwarcia ofert.
6. Termin wykonania zamówienia 30.10.2021 r.
7. Informacji udzielamy wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej:
- sprawy organizacyjno - prawne pod adresem e-mail r.jastrzebowski@smkarwiny.pl
- sprawy techniczne pod adresem e-mail k.fularczyk@smkarwiny.pl
8. Zarząd może unieważnić lub odwołać przetarg bez podania przyczyny.
Zapraszamy do udziału w przetargu.
ZARZĄD SM ,,KARWINY"
34086280
drukuj ogłoszenie