Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Miasteczka Multimedialnego sp. z o.o. ogłasza o 6 przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowym Sączu, obr. 120 przy...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161961
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
15-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Ogłoszenie o przetargu

Syndyk masy upadłości Miasteczka Multimedialnego sp. z o.o. w upadłości w Nowym Sączu ogłasza o 6 przetargu na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr NS1S/00122960/1, opisaną w opinii określającej wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych nr 362/24 o pow. 2,0391 ha oraz 362/25 o pow. 2,4625 ha, zabudowanej budynkiem parku technologicznego „Miasteczko Multimedialne", położonej w Nowym Sączu, obr. 120 przy ul. Myśliwskiej 2, sporządzonej przez Biegłych Sądowych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie w zakresie wyceny nieruchomości,

2. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy udostępnione są do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00 w Biurze Syndyka przy ul. Rondo Mogilskie 1 pok. 122, Kraków po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu oraz w aktach sprawy w Sądzie, pod sygn. akt VIII GUp 392/17.

3. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 15.990.000,00 zł (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy, 00/100 zł) brutto.

4. Pisemne oferty nabycia nieruchomości spełniające zatwierdzone przez Sędziego-Komisarza warunki przetargu, należy złożyć za potwierdzeniem odbioru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2021r do godz. 1000, w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „ Miasteczko Multimedialne sp. z o.o. w upadłości w Nowym Sączu sygn. akt VIII GUp 392/17, OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI - NIE OTWIERAĆ ", w Kancelarii Notarialnej s.c. Notariusz Zygmunt Truszkiewicz, Notariusz Jan Truszkiewicz, 30-112 Kraków, ul. Rtm. Dunin Wąsowicza nr 8/5. W przypadku złożenia oferty w drodze poleconej przesyłki pocztowej nadanej w urzędzie pocztowym operatora publicznego, o dacie złożenia decyduje data wpływu oferty do ww. Kancelarii Notarialnej. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

5. Jednym z warunków uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.599.000,00 zł (słownie: milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy, 00/100 zł.) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Miasteczka Multimedialnego sp. z o.o. w upadłości, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. nr 64 1050 1722 1000 0090 3079 3948 w terminie wskazanym w warunkach przetargu oraz złożenie dowodu wpłaty wadium wraz z ofertą pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na ww. rachunek bankowy.

6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w dniu 14.05.2021r o godzinie 900, pawilon K sala 222.

7. Dodatkowe informacje pod nr tel. 502-71-44-88 oraz e-mail: anwit@interia.pl

 

drukuj ogłoszenie