Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa ZAKŁAD NAPRAWCZY MECHANIZACJI ROLNICTWA SP. Z O.O. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ostródzie ogłasza...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161989
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
20-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa ZAKŁAD NAPRAWCZY MECHANIZACJI ROLNICTWA SP. Z O.O. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ostródzie ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa w skład którego wchodzą:

nieruchomość gruntowa o numerze ewidencyjnym 171/2, o pow. 17.112 m2 zbudowana budynkami przemysłowymi, biurowymi oraz pozostałymi budynkami niemieszkalnymi, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer EL1O/00014366/7,

ruchomości wg spisu inwentarza znajdującego się w aktach sprawy.( szczegółowy wykaz ruchomości udostępniony zostanie na pisemne zapytanie interesanta drogą emeilową

Minimalna cena sprzedaży Przedsiębiorstwa została ustalona postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 1 kwietnia 2021 na kwotę 5.018.763,00 PLN (słownie: pięć milionów osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złotych) netto.

Oferta nabycia Nieruchomości powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i spełniać warunki podane w Regulaminie dostępnym w formie elektronicznej na pisemną prośbę.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim, osobiście albo przesyłką pocztową - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach na adres: Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Jacka Zaborowskiego, ul. Wieżowa 14 lok. 1, 82-300 Elbląg.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu ofert jest wpłacenie wadium. Wadium jest wnoszone wyłącznie w pieniądzu i wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), płatne na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 41 1090 0088 0000 0001 4378 2186 z podaniem tytułu przelewu „Wadium przetargowe ZNMR SP. Z O.O. w upadłości (sygn. akt V GUp 51/20)\" w terminie do dnia 28 kwietnia 2021

Otwarcie ofert odbywa się dnia 4 maja 2021 roku o godzinie 10:00 w kancelarii syndyka opisanej w § 3 ust. 1 Regulaminu.

Syndyk zastrzega możliwość skorzystania z prawa pierwokupu przez dotychczasowego dzierżawcę zgodnie z treścią art. 316 ust. 2 prawo upadłościowego. Umowa dzierżawy z prawem pierwokupu obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 roku. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu dzierżawca ma obowiązek złożyć w terminie zakreślonym w art. 598 § 2 k.c.

Szczegółowy regulamin dostępny na pisemne zapytanie droga emeilową. Kontakt: syndyk.jacekzaborowski@gmail.com; 82-300 Elbląg ul. Wieżowa 14/1

 

 

 

drukuj ogłoszenie