Ogłoszenie

Zarząd Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ulicy Różyckiego ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie ekspertyzy technicznej

dolnośląskie, Jelenia góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34101671
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
58-506 Jelenia góra
Ulica
Różyckiego
Osoba kontaktowa
JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SzczegółyZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
z siedzibą przy ulicy Różyckiego 19 w Jeleniej Górze www.jsmjg.pl,
tel. 75 76 74 832 do 34, fax 75 75 43 290
ogłasza przetarg nieograniczony na:
1. Wykonanie ekspertyzy technicznej (pożarowo-budowlanej) i pozyskanie stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w postępowaniu o udzielenie odstępstwa dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Noskowskiego 3 w Jeleniej Górze.
2. Wykonanie projektu dla robót dostosowujących budynek przy ul. Noskowskiego 3
w Jeleniej Górze do wymagań p. pożarowych (wszystkie niezbędne branże) wraz
z przedmiarami i kosztorysami Inwestorskimi (wszystkie branże) w oparciu o Ekspertyzę Techniczną i stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Zakres obejmuje prace wynikające z SIWZ.
Wymagane wadium: 5.000- złotych.
Termin realizacji:
1. Ekspertyza Techniczna - cztery miesiące od daty podpisania umowy
2. Projekt budowlany - cztery miesiące od daty otrzymania postanowienia Komendy Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przez Projektanta .
Postępowania prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień JSM.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać bezpośrednio w siedzibie
Administracji "DWÓJKA" przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze tel. (75) 75 310 73
w dni robocze w godz. od 800 do 1400 , a także za pośrednictwem poczty - od dnia 01.06.2021 roku
(cena SIWZ: 36,90 zł brutto)
.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zgodnie z procedurami podanymi w SIWZ,
w ADM "Dwójka" przy ul. Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze - do godz. 1100 dnia 15.06.2021 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2021 roku o godzinie 1300
w siedzibie Administracji "DWÓJKA" przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze.
Wadium należy wpłacać przelewem na konto JSM nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze.
Kwotę za SIWZ - 36,90 zł. brutto, należy wpłacać tylko przelewem, na konto JSM.
Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów w całości lub w części.
ZARZĄD JSM
34101671
drukuj ogłoszenie