Ogłoszenie

Rada Nadzorcza Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kościuszki 28 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. za lata obrotowe 2021 oraz 2022

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
23-12-2021
Numer ogłoszenia
34139190
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP Z O.O.

SzczegółyRADA NADZORCZA
Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Płocku przy ul. Kościuszki 28
ZAPRASZA
uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. za lata obrotowe 2021 oraz 2022
1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Sp. z o.o., zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U.
z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.), jak również sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem, o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.
2. Przedstawiciel Zamawiającego upoważniony do kontaktów z Wykonawcami: Monika Igielska - Główny Księgowy, tel. 24 364 51 46, 662 028 233, fax. 24 364 51 02, monika.igielska@plockizoz.pl.
3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją "Oferta na badanie sprawozdań finansowych Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. za lata obrotowe 2021 oraz 2022" w terminie do dnia 23 grudnia 2021 roku do godz. 12.00 na adres siedziby Spółki: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Biuro Zarządu, ul Kościuszki 28, 09-402 Płock lub w Sekretariacie Zarządu.
4. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu na ich przyjmowanie nie będą rozpatrywane.
5. Termin realizacji zamówienia - do dnia 30 kwietnia 2022 (za rok 2021) oraz do dnia 30 kwietnia 2023 roku (za rok 2022).
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w dniu 27 grudnia 2021 roku podczas posiedzenia Rady Nadzorczej.
7. Dopuszcza się możliwość wspólnego składania ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą w imieniu własnym i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
9. Do przedmiotowego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza w sprawach spornych dotyczących wyniku tego postępowania.
10. Szczególne warunki jakim powinna odpowiadać oferta biegłego rewidenta zawierają istotne warunki postępowania, które zamieszczone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.szpitalplock.pl.
34139190
drukuj ogłoszenie