Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż pzredsiębiorstwa Dwór Oliwski sp. z o.o. w upadłości

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
38 000 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
19-04-2021
Numer ogłoszenia
34084432
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Kościuszki 7-11/13
Osoba kontaktowa
Biuro Syndyka
Nr telefonu
585627317

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Syndyk Masy Upadłości "Dwór Oliwski" sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 320 Ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. Nr 60, poz. 535, - Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu z dnia 12.03.2021 r.
Ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż:
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. należącego do upadłego "Dwór Oliwski" sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gdańsku, z wyłączeniem na podstawie art. 552 k.c. środków pieniężnych na rachunkach bankowych spółki i gotówki w kasie spółki,
za cenę wywoławczą: 38.000.000,00 (trzydzieści osiem milionów) złotych.
W ramach sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego pn.: "Dwór Oliwski" sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gdańsku, ul. Bytowska 4, 80-328 Gdańsk wpisanej do KRS 0000029385, NIP 5842384009., sprzedaży podlegają:
A. Nazwa przedsiębiorstwa: "Dwór Oliwski" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
B. Nieruchomości opisaną księgę wieczystą o numerze GD1G/00082107/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku zabudowaną hotelem o łącznej powierzchni użytkowej 5.929,74 m?, na który składa się: dwór o powierzchni użytkowej 853,7 m?, spichlerz o powierzchni użytkowej 480,6 m?, stodoła o powierzchni użytkowej 1235,04 m?, stajnia wraz z łącznikiem o powierzchni użytkowej 1589,2 m? (w tym łącznik basenowo - rekreacyjny i centrum SPA o powierzchni 409,30 m?), budynek hotelowy o powierzchni użytkowej 1.771,20 m?, budynek trafostacji o powierzchni zabudowy 15,65 m?. Obiekt posiada 72 pokoje hotelowe z restauracją i pełnym zapleczem obsługi.
C. Środki trwałe - wyposażenie.
D. Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Oferty należy składać do dnia 19 kwietnia 2021r. w zapieczętowanych kopertach na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, 80 - 126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, SSR Anna Stankiewicz, sygn. akt VI GUp 131/18, z dopiskiem "Dwór Oliwski" sp. z o.o. w upadłości PRZETARG" (dopisek na kopercie w kolorze czerwonym)
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 kwietnia 2021r, o godz. 11.00 sala B-65, Budynek B, Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy "Dwór Oliwski" sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gdańsku, ul. Bytowska 4, 80-328 Gdańsk, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim o numerze: 75 8340 0001 2002 0001 1432 0003 i złożenie dowodu wpłaty wadium wraz z ofertą pod rygorem nie dopuszczenia do przetargu.
Regulamin Przetargu jest do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ VI Wydziale Gospodarczym w Gdańsku ul. Piekarnicza 10 oraz w biurze syndyka w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 7-11, lok. 14. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu w biurze syndyka 585627317, 606963661, 730802931.
Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
34084432
drukuj ogłoszenie