Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie zawiadamia o sprzedaży przedsiębiorstaw upadłego

łódzkie, Ozorków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
14 752 323 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
07-05-2021
Numer ogłoszenia
34088240
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
95-035 Ozorków
Ulica
Cegielniana 27
Osoba kontaktowa
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W OZORKOWIE W UPADŁOŚCI

SzczegółyOGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM
Syndyk masy upadłości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie
w upadłości zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert,
za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 14.752.323,00 złotych (słownie złotych: czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy), przedsiębiorstwa upadłego na które składa się:
1. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Ozorkowie przy ulicy Cegielnianej 27, określona w regulaminie konkursu ofert, na którą składa się sześć nieruchomości wieczystoksięgowych o łącznej wartości oszacowania ww. nieruchomości: 12.000.000,00 złotych,
2. Ruchomości, określone w regulaminie konkursu ofert, o łącznej wartości oszacowania: 7.085.860,00 złotych,
3. Prawa majątkowe, określone w regulaminie konkursu ofert, o łącznej wartości oszacowania: 583.904,00 złotych,
to jest składników o łącznej wartości: 19 669 764,00 złotych, za cenę nie niższą niż 75% wartości oszacowania tego majątku to jest za cenę nie niższą niż: 14.752.323,00 złotych.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta - OSM w Ozorkowie w upadłości" oraz nadesłana listem poleconym lub przesyłką kurierską (tj. bezwzględnie przesyłką rejestrowaną) na adres: Dorota Borkowska - syndyk masy upadłości, Okoniowa 7/2, 91-498 Łódź, w terminie do dnia 7 maja 2021 roku. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu na wskazany adres. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na rachunek bankowy o numerze 72 1020 3408 0000 4502 0465 0281 prowadzony dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
w Ozorkowie w upadłości, w wysokości stanowiącej 10% ceny wywoławczej,
a więc w kwocie 1.475.232,30 złotych (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote 30/100). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10 maja 2021 roku. Dodatkowe warunki sprzedaży określa Regulamin konkursu ofert, który został wyłożony w siedzibie Upadłego - Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
w Ozorkowie w upadłości przy ulicy Cegielnianej 27 w Ozorkowie w godzinach 8.00 - 14.00. Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać w dni robocze, po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem (tel. 725 309 313), który również udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży pocztą
e-mail: kontakt@syndyklodz.pllub telefonicznie pod nr tel. 725 309 313
34088240
drukuj ogłoszenie