Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Podkarpackiego Centrum Leasingowego Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie sprzeda z wolnej ręki mieszalnik marki RAFIZ i frezarkę marki HOFMANN

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
34091909
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-231 Rzeszów
Ulica
Towarowa 12
Osoba kontaktowa
Syndyk Masy Upadłości Podkarpackiego Centrum Leasingowego Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie sprzeda z wolnej

SzczegółySyndyk
Masy Upadłości Podkarpackiego Centrum Leasingowego Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie stosownie do postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 17 listopada 2020 r. sprzeda " z wolnej ręki" :
I . Nieruchomości
? Nieruchomość gruntową zabudowaną kompleksem budynków magazynowo -socjalno-warsztatowych w Miękiszu Nowym 142 wpisaną do KW PR1J/00091664/0 oznaczoną jako działka nr 824/2 o pow. 7,7787 ha - za cenę nie niższą niż 620.000,00 zł netto.
? Nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem stacji diagnostycznej w Sanoku, ul. Zacisze 3, 38 - 500 Sanok wpisaną do KW KS1S/00000849/3 jako działka nr 57,
za cenę nie niższą niż 887.000,00 zł netto.
II Ruchomości a to:
? Niekompletny mieszalnik do produktów sypkich
marki RAFIZ typ PTO - 750 rok prod. 2014 - cena do uzgodnienia
? Frezarkę do usuwania oznakowania poziomego marki HOFMANN
model H-92-1 rok prod. 2013 - cena do uzgodnienia
Warunkiem udziału w przetargu jest:
1. Złożenie pisemnej oferty w języku polskim w zamkniętej kopercie z napisem: "PRZETARG Podkarpackie Centrum Leasingowe Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie Sygn. Akt GUp. 268/18
- "NIE OTWIERAĆ" w nieprzekraczalnym terminie 25 maja 2021 r. na adres: Syndyk Masy Upadłości PCL Sp. z o.o. ul. Geodetów 1/304 , 35 - 328 Rzeszów
2. Wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł - dotyczy nieruchomości - na rachunek bankowy Podkarpackie Centrum Leasingowe Sp. z o.o. w upadłości numer:
83 8642 1126 2012 1109 8597 0001
w terminie do 25 maja 2021 r. - liczy się data uznania rachunku bankowego PCL Sp. z o.o. .
Przy rozstrzyganiu przetargu pod uwagę będą brane oferty, które będą zawierać:
? Imię i nazwisko lub firmę oferenta oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę, a także podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru.
? Oferowaną cenę która powinna być podana liczbowo i słownie.
? Zobowiązanie oferenta do pokrycia kosztów, opłat i podatków, w tym podatku od towarów i usług, związanych z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
? Oświadczenie, iż oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu, w tym z jego stanem prawnym i technicznym i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
? Oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
? Dowód uiszczenia wadium.
? W przypadku osób prawnych - uchwałę odpowiednich organów zezwalającą na zakup nieruchomości
? W przypadku oferentów zagranicznych - zgodę lub promesę zgody MSWiA na zakup nieruchomości
? W przypadku zaoferowania przez kilku oferentów tej samej ceny lub cen, które różnić się
będą kwotą nie wyższą niż 10.000,00 zł Syndyk zastrzega sobie prawo do kontynuowania
wyboru nabywcy w formie aukcji ustnej pomiędzy oferentami na następujących warunkach:
1. osoby przybyłe na przetarg w imieniu oferenta powinny posiadać stosowne pisemne pełnomocnictwo do udziału w aukcji ustnej,
2. aukcję rozpoczyna Syndyk od podania ceny wywoławczej równej najwyższej cenie zaoferowanej w ofercie pisemnej; uczestnicy przetargu oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż kwota postąpienia wynosząca 10.000 zł ( dziesięć tysięcy złotych),
3. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny oferent złożył ofertę korzystniejszą,
4) wybrana zostanie oferta tego oferenta, który zaoferował najwyższą cenę,
po dwukrotnym powtórzeniu przez Syndyka " nikt z oferentów nie podwyższył"
trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem,
5) W przypadku gdy żaden z oferentów nie stawił się na przetarg lub osoba/osoby uczestniczące w przetargu w imieniu oferenta nie ma/mają stosownego pełnomocnictwa do udziału w aukcji ustnej, Syndyk dokona swobodnego wyboru oferty.
Pozostałe warunki:
? Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą niż podana cena i która spełnia wszystkie warunki przetargu.
? Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego - dotyczy nieruchomości - w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia zawiadomienia o wyborze oferty.
Informacji szczegółowych udzielam w Rzeszowie pod adresem ul. Geodetów 1/304 tel. 607 621 616 mail: montares@onet.pl
34091909
drukuj ogłoszenie