Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Grupa Opeis sp. z o.o. ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
83 750 zł
Numer ogłoszenia
34099923
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-05-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-809 Gdańsk
Ulica
Milskiego
Osoba kontaktowa
NETINTERPRESS SEBASTIAN HAWRYŁO

SzczegółySyndyk masy upadłości Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości w Płocku ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości o wartości nominalnej 9 483 824,54 zł, szczegółowo opisanych w "Opinii dotyczącej oszacowania wartości rynkowej należności Grupy Opeus sp. z o.o. w upadłości..." z dnia 09.04.2020r. sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego Andrzeja Zalewskiego, za łączną cenę nie niższą niż 83.750,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).
Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na ww. adres Kancelarii Syndyka w terminie do dnia 14 czerwca 2021 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka). Oferty przyjmowane są również w skanie za pośrednictwem e-mail: oferty@saltarski.com.
W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie wierzytelności Upadłego, równej co najmniej cenie minimalnej, Syndyk lub ustanowiony przez niego pełnomocnik przeprowadzi licytację. Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.
Wszelkie informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży są dostępne za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com. Szczegóły oferty dostępne również na stronie internetowej www.saltarski.comw zakładce Przetargi/ Należności.
Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
34099923
drukuj ogłoszenie