Ogłoszenie

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu zaprasza so składania przez podmioty zainteresowane pisemnych oświadczeń o zamiarze nabycia wierzytelności

opolskie, Opole

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
kupno
Cena
387 714,56 zł
Numer ogłoszenia
34100708
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-005 Opole
Ulica
KSIĄŻĄT OPOLSKICH 36a
Osoba kontaktowa
BANK SPÓŁDZIELCZY "BANK ROLNIKÓW" W OPOLU

SzczegółyZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ
Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu z siedzibą w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 36a, 45-005 Opole, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000115789, posiadającego nr NIP 7540340329, nr REGON 00050464000000, zwanym dalej "Bankiem",
zaprasza do składania przez podmioty zainteresowane pisemnych oświadczeń o zamiarze nabycia wierzytelności w trybie rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.
Do sprzedaży przeznaczony został pakiet:
- złożony z 2 wierzytelności o łącznym zaangażowaniu wysokości 387 714,57 zł.
Szczegółowy opis warunków sprzedaży wierzytelności Banku umieszczony został na stronie internetowej:
www.bs-opole.pl/sprzedaz-wierzytelnosci
Oświadczenia o zamiarze nabycia wierzytelności powinny spełniać wymagania określone przez Bank w "Warunkach sprzedaży wierzytelności" umieszczonych na wskazanej powyżej stronie internetowej Banku.
Oświadczenia nie spełniające określonych przez Bank warunków zostaną odrzucone.
Termin składania oświadczeń: 7 dni od ukazania się ogłoszenia prasowego. Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w procesie sprzedaży mogą zadawać Bankowi pytania przesyłając je drogą mailową na adres:
bs-opole@bs-opole.com.pl
Po dokonaniu wyboru oświadczeń spełniających kryteria określone w warunkach sprzedaży, Bank prześle informację o zakwalifikowaniu do II etapu sprzedaży, w którym należy składać propozycje cenowe do dnia 14 czerwca 2021 roku do godziny 12:00.
O wyborze partnerów do rokowań (lub o niezakwalifikowaniu do rokowań) Bank zawiadomi pisemnie w terminie 1 dnia od upływu terminu do składania propozycji cenowych.
Bank zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań na każdym etapie bez podania przyczyny.
34100708
drukuj ogłoszenie