Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości KING FRUIT sp. z o.o. oferuje do sprzedaży wyposażenie obiektu produkcyjno–chłodniczego w Stanisławowie, gmina Biała...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
1 000 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
27-07-2021
Numer ogłoszenia
163103
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-07-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
20-337 Lublin
Ulica
Pogodna 36/11

Szczegóły


Syndyk masy upadłości KING FRUIT sp. z o.o. oferuje do sprzedaży wyposażenie obiektu produkcyjno-chłodniczego w postaci prawa własności kompletu ruchomości wchodzących w skład masy upadłości, które są zlokalizowane w obiekcie w Stanisławowie gm. Biała Rawska, nadto wymienione w załączniku opublikowanym na stronie syndyka za łączną cenę nie niższą niż 1 000 000, 00 zł (jeden milion złotych) bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, z określeniem następujących warunków zbycia:

a) Cena sprzedaży całości wyposażenia obiektu w Stanisławowie tj. ruchomości wymienionych w Załączniku nr. 1 nie niższa niż 1 000 000,00 zł ( jeden milion złotych) bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej ;

b) Cena ruchomości wchodzących w skład wyposażenia obiektu w Stanisławowie w zakresie co do ruchomości wskazanych w pkt. 1, 2 i 3 Załącznika nie mogą być niższe od 50% wartości tych ruchomości wskazanych w załączniku dostępnym na stronie www.inlex.pl zakładka KINGFRUIT. Do cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży

c) Kryterium wyboru oferty stanowić będzie zaoferowana cena, przy czym nabywcą wyposażenia może być wyłącznie nabywca nieruchomości opisanej powyżej . Termin zapłaty ceny za ruchomości będzie tożsamy z terminem zapłaty za nieruchomość. Wybór oferty może nastąpić po wpłacie 10% wadium;

d) Termin składania ofert - 14 dni od daty publikacji ogłoszenia (data publikacji 13 lipca 2021 r.) nie później niż 27 lipca 2021 r. godz. 15:00.

d) W przypadku wpływu dwóch lub więcej ofert spełanijących kryteria ceny, syndyk zarządzi by zainteresowani licytacją dokonali wpłaty wadium 10% ceny w terminie 7 dni, po czym dla oferentów, którzy wpłacili wadium przeprowadzi licytację w formie telekonferencji w dniu następnym po upływie terminu do wpłaty wadium. W przypadku braku zainteresowania oferentów przeprowadzeniem licytacji, syndyk dokona wyboru oferenta, który uiścił wadium i był gotów przystąpić do licytacji;

e) Skwitowanie całości ceny za wyposażenie, najpóźniej przed podpisaniem aktu przenoszącego własność nieruchomości;

f) Niedopuszczalne są jakiekolwiek potrącenia z ceny sprzedaży nieruchomości.

Warunkiem transakcji sprzedaży jest brak uchylenia lub brak wniesienia zarzutów co do uchwały Rady Wierzycieli zezwalającej na zbycie tychże ruchomości z wolnej ręki na w.w. warunkach, a w przypadku wniesienia zarzutów lub uchylenia uchwały, warunkiem umożliwiającym zawarcie umowy sprzedaży będzie prawomocne oddalenie lub odrzucenie tych zarzutów lub uchylenie postanowienia o uchyleniu uchwały.

Szczegółowy wykaz wyposażenia i opis linii produkcyjnych znajduje się na stronie www.inlex.pl w zakładce KING FRUIT.

Podmioty zainteresowane nabyciem nieruchomości i maszyn są proszone o składanie ofert na adres poczty elektronicznej: oferty@inlex.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres kancelarii syndyka: Syndyk Jerzy Sławek ul. Pogodna 36/11; 20-337 Lublin. Obiekt można oglądać po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 516 755 693, przy czym z uwagi na okoliczność, że obiekt jest wynajęty może nie być możliwy wstęp do wszystkich pomieszczeń obiektu. Jednocześnie syndyk informuje, że sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki egzekucyjne, co oznacza, że obiekt jest nabywany bez jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich.

drukuj ogłoszenie