Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Zakładu Naprawy i Budowy Wagonów Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach prowadzi sprzedaż po cenie obniżonej o 25% maszyn i...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
163944
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
14-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości Zakładu Naprawy i Budowy Wagonów Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
prowadzi sprzedaż po cenie obniżonej o 25% maszyn i urządzeń ogólno-użytkowych oraz zapasów magazynowych związanych z naprawą wagonów kolejowych, w tym m.in.:
Aparaty do malowania, spawarki, wiertarki (promieniowa, magnetyczna), opaski przewodów hamulcowych, nakrętki, pręty, profile, śruby, przewody hydrauliczne, resory, tuleje tarflenowe, uszczelki, węże PKP, wkręty, zawory, zbiorniki na powietrze, zderzaki.
Składając ofertę oferent musi precyzyjnie wskazać, którego składnika oferta dotyczy z podaniem numeru i nazwy wskazanych w szczegółowym wykazie ruchomości dostępnym na www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce: „Ogłoszenia i przetargi\"

Oferty powinny obejmować kwotę netto i zobowiązanie oferenta do zapłaty podatku od towarów i usług VAT.
Oferty na kwotę niższą, niż cena minimalna za dany składnik nie będą brane pod uwagę.

Szczegółowe informacje dotyczące wykazu ruchomości można uzyskać pod nr tel.: 694-462-992 oraz za pośrednictwem adresu email: aakrzywicki@gmail.com lub kancelariasyndyka1@interia.pl

Szczegółowy wykaz ruchomości objętych sprzedażą jest dostępny na stronie internetowej www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce: „Ogłoszenia i przetargi\"

Ruchomości można oglądać w dniach od 14.09.2021r. do 28.09.2021r. włącznie w Ustroniu, przy ul. Józefa Kreta 2 w godzinach od 0900do 1400 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
Oferty pisemne uwzględniające dane kontaktowe oferenta (adres, tel., email) należy składać do dnia 28.09.2021r. włącznie:
 na adres: 44-100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z dopiskiem Syndyk masy upadłości Zakładu Naprawy i Budowy Wagonów Sp. z o.o. w upadłości
 na adres email: kancelariasyndyka1@interia.pl

Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż sprzedaż ruchomości ma charakter egzekucyjny i nie będzie on wnosił w stosunku do syndyka masy upadłości żadnych roszczeń związanych ze stanem technicznym ruchomości (art. 313 prawa upadłościowego w zw. z art. 897 Kodeksu postępowania cywilnego). W przypadku złożenia ofert o zbliżonej wysokości (różnica pomiędzy ofertą najwyższą, a poprzedzającymi nie przekracza 10% ceny wywoławczej) - syndyk kwalifikuje te oferty do licytacji ustnej, która zostanie przeprowadzona w terminie wyznaczonym przez syndyka masy upadłości. Do wzięcia udziału w licytacji ustnej zostaną zaproszeni wyłącznie uczestnicy procedury sprzedaży, których oferty zostały uznane za zbliżone.

W przypadku nie dojścia do skutku transakcji sprzedaży syndyk masy upadłości ma prawo zaoferować przedmiot sprzedaży kolejnemu oferentowi, który zaoferował najkorzystniejszą cenę wyższą lub równą niż cena określona w ogłoszeniu

Zakupione ruchomości muszą zostać opłacone i odebrane w terminie nie dłuższym, niż 7 dni od rozstrzygnięcia procedury sprzedaży. Warunkiem wydania ruchomości jest uprzednie uiszczenie ceny sprzedaży. Syndyk zapewnia obsługę magazynową, natomiast czynności załadunku i transportu obciążają nabywcę.

 

 

drukuj ogłoszenie