Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Pod Borem Sp. z o. o. Sp. K. w Rudnej Małej, zaprasza do składania ofert na zakup składników wchodzących w skład masy upadłości

małopolskie, Głogów małopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
6 566 736,5 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-10-2021
Numer ogłoszenia
34125953
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Rudna Mała 2B
Osoba kontaktowa
POD BOREM SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SzczegółyOGŁOSZENIE
Syndyk Masy Upadłości POD BOREM Sp. z o. o. Sp. K. w Rudnej Małej, zaprasza do składania ofert na zakup składników wchodzących w skład masy upadłości tj. przedsiębiorstwa Upadłego POD BOREM sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Rudnej Małej, jako całości w rozumieniu art. 55? k. c., za cenę nie niższą niż cena oszacowania z dn. 20 sierpnia 2020 r., tj. 6.566.736,52 zł. W skład przedsiębiorstwa wchodzi kompleks nieruchomości położonych w Rudnej Małej (KW NR: RZ1Z/0072188/2, RZ1Z/00022359/7, RZ1Z/00085498/2, RZ1Z/00150249/9), na których posadowione są budynki o charakterze hotelowo-restauracyjnym i wyposażenie oraz dwie nieruchomości położone w Rudnej Małej (KW NR: RZ1Z/00146646/1, RZ1Z/00146633/7).
Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, w terminie do 29 października 2021r. w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją na kopercie "OFERTA-POD BOREM-PRZEDSIĘBIORSTWO-V GUp 33/15" z dopiskiem "NIE OTWIERAĆ". Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty do Sądu, a nie data wysyłki listem poleconym.
Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowanej, na rachunek bankowy prowadzony w PKO BP S.A. o numerze: 11 1020 3176 0000 5702 0263 0697.
Sprzedaż odbywać się będzie z wolnej ręki po przeprowadzeniu przetargu według przepisów kodeksu cywilnego. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Wyboru ofert dokona Syndyk Masy Upadłości. Określa się termin do zawarcia umowy sprzedaży nie dłuższy niż dwa miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez Sędziego-Komisarza.
Szczegółowe informacje można uzyskać w dni robocze w godz. 9.00 - 15.00 w Kancelarii Syndyka, przy ul. Budowlanej 50 lok. 106, 20-469 Lublin, nr tel. 515 476 584, 515 476 638, (e-mail: dobrowolska.syndyk@wp.pl) gdzie również można zapoznać się z warunkami przetargu oraz Opisem i oszacowaniem.
Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu oraz unieważnienia postępowania przetargowego na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
34125953
drukuj ogłoszenie