Ogłoszenie

Obwieszczenie o przetargu w ramach postępowania upadłościowego o sprzedaży firmy Apteka Prywatna mgr farm. Wiesław Błaszczuk

mazowieckie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
2 277 039 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
18-11-2021
Numer ogłoszenia
34128522
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
.
Ulica
.
Osoba kontaktowa
SUNPRESS PAWEŁ ŁEBKOWSKI

SzczegółyObwieszczenie o przetargu w ramach postępowania upadłościowego
prowadzonego pod sygn. akt XVIII GUp 4/21
Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo Wiesława Błaszczuka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Apteka Prywatna mgr farm. Wiesław Błaszczuk w upadłości w rozumieniu art. 551 k.c. z wyłączeniem:
środków pieniężnych znajdujących się w masie upadłości (w gotówce - w kasie syndyka oraz w kasach poszczególnych aptek i na rachunkach bankowych masy upadłości oraz upadłego) według stanu na koniec dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, które wpłynęły do kasy lub zostały uznane na rachunkach bankowych masy upadłości oraz upadłego do końca tego dnia;
dokumentacji podlegającej archiwizacji, w tym m.in. wytworzonej w toku postępowania upadłościowego Wiesława Błaszczuka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Apteka Prywatna mgr farm. Wiesław Błaszczuk w upadłości;
składników majątku niepodlegających bądź wyłączonych ze sprzedaży na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
W skład przedsiębiorstwa stanowiącego przedmiot przetargu wchodzą w szczególności:
Nieruchomości wymienione w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa;
ruchomości wymienione w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa, jak również nabyte po ogłoszeniu upadłości i istniejące w dacie przeniesienia własności przedsiębiorstwa na nabywcę;
2 zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wymienione w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa;
należność wynikająca z tytułu nakładów poniesionych na wybudowanie niewyodrębnionego lokalu usługowego w budynku handlowo - usługowym, położonego na działkach ewidencyjnych nr 1/3, 33/1 oraz 27/6 z obrębu nr 0065 w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 9D, pow. legionowski, woj. Mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW WA1L/00030873/2.
Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka oraz w aktach sprawy, sygn. akt: XVIII GUp 4/21 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 000-454 Warszawa.
Cena wywoławcza: 2.277.039,01 zł (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści dziewięć złotych 1/100).
Pisemne oferty należy składać do dnia 18 października 2021 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.
Wadium: 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy w banku PKO BP S.A. o numerze: 31 1020 1055 0000 9402 0488 7818.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 22 października 2021 roku o godzinie 15:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 14.
Warunki przetargu, opis i oszacowanie oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. (22) 375 73 80.
34128522
drukuj ogłoszenie