Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Płocku zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż majątku upadłego ELGO LIGHTING INDUSTRIES - przedsiębiorstwo upadłego zlokalizowane w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej

mazowieckie, Gostynin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
14 188 120 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
13-12-2021
Numer ogłoszenia
34137187
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
.
Ulica
.
Osoba kontaktowa
SUNPRESS PAWEŁ ŁEBKOWSKI

SzczegółyObwieszczenie
Postanowieniem z dnia 29 października 2021 roku Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w postępowaniu upadłościowym ELGO LIGHTING INDUSTRIES S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gostyninie w sprawie V GUp 5/16 zatwierdził następujące warunki przetargu na sprzedaż majątku upadłego ELGO LIGHTING INDUSTRIES Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej w Gostyninie:
1. Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo upadłego w rozumieniu art. 55? k.c., zlokalizowane w Gostyninie (09-500) przy ul. Kutnowskiej 98, w skład którego wchodzi:
1/ prawo użytkowania wieczystego gruntu i odrębnej własności budynku posadowionego
na gruncie w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 98 oznaczonym numerami ewidencyjnymi 4503/13 o pow. 0,4623 ha, 4503/14 o pow. 0,1428 ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr PL1G/00006912/4 (o wartości zgodnej z operatem),
2/ prawo użytkowania wieczystego gruntu i odrębnej własności budynku posadowionego
na gruncie w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 98 oznaczonym numerem ewidencyjnym 4503/2 o pow. 0,2549 ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr PL1G/00010963/7 (o wartości zgodnej z operatem),
3/ prawo użytkowania wieczystego gruntu i odrębnej własności budynków posadowionych na gruncie w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 98 oznaczonym numerami ewidencyjnymi 4503/15 o pow. 1,2136 ha, 4503/16 o pow. 0,0095 ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr PL1G/00006913/1 (o wartości zgodnej z operatem),
4/ prawo użytkowania wieczystego gruntu i odrębnej własności budynku posadowionego na gruncie w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 98 oznaczonym numerem ewidencyjnym 4503/4 o pow. 0,1517 ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr PL1G/00006914/8 (o wartości zgodnej z operatem),
5/ prawo użytkowania wieczystego gruntu i odrębnej własności budynku i urządzenia posadowionych na gruncie w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 98 oznaczonym numerem ewidencyjnym 4503/5 o pow. 0,900ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr PL1G/00012382/4 (o wartości zgodnej z operatem),
6/ prawo użytkowania wieczystego gruntu i odrębnej własności budynku posadowionego na gruncie w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 98 oznaczonym numerami ewidencyjnymi 4503/22 o pow. 0,0208 ha, 4503/23 o pow. 0,3639 ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr PL1G/00006917/9 (o wartości zgodnej z operatem),
7/ prawo użytkowania wieczystego gruntu i odrębnej własności budynków posadowionych na gruncie w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 98 oznaczonym numerami ewidencyjnymi 4503/7 o pow. 0,1291 ha, 4503/17 o pow. 0,5768 ha, 4503/18 o pow. 0,1800 ha, 4503/19 o pow. 1,6893 ha, 4503/20 o pow. 0,1397ha, 4503/24 o pow. 0,0071 ha, 4503/25 o pow. 0,1105 ha, 4503/10 o pow. 0,4127 ha, 4503/11 o pow. 0,7453 ha, 4503/26 o pow. 0,2526 ha, 4503/27 o pow. 2,7064 ha, 4504/4 o pow. 0,0298 ha, 4504/5 o pow. 0,0236ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr PL1G/00018081/6 (o wartości zgodnej z operatem),
8/ prawo użytkowania wieczystego gruntu i odrębnej własności budynku posadowionego na gruncie w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 98 oznaczonym numerami ewidencyjnymi 4501/2 o pow. 0,4778 ha, 4501/3 o pow. 0,0294 ha, 4501/4 o pow. 0,0378 ha, 4505/1 o pow. 0,3065ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr PL1G/00006915/5 (o wartości zgodnej z operatem),
9/ prawo użytkowania wieczystego gruntu i odrębnej własności budynków posadowionych na gruncie w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 98 oznaczonym numerami ewidencyjnymi 4502/2 o pow. 1,3642 ha, 4502/3 o pow. 0,0055 ha, 4502/4 o pow. 0,0100 ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr PL1G/00006916/2 (o wartości zgodnej z operatem),
10/ prawo użytkowania wieczystego gruntu i odrębnej własności budynku posadowionego na gruncie w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 98 oznaczonym numerami ewidencyjnymi 4420/2 o pow. 0,3483 ha, 4420/3 o pow. 0,0629 ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr PL1G/00017052/7 (o wartości zgodnej z operatem),
11/ ruchomości, zgodnie z wykazami od nr 1 do nr 17 (dalej "wykaz z określeniem wartości") dostępnymi w siedzibie upadłego;
12/ należności, zgodnie z wykazem (dalej "wykaz z określeniem wartości") dostępnym w siedzibie upadłego;
z wyłączeniem :
1/ należności nie ujętych w wykazie i środków pieniężnych znajdujących się w kasie i na rachunku bankowym przedsiębiorstwa na dzień sporządzania umowy sprzedaży,
2/ ruchomości, w których zawarty lub zastosowany jest unikalny kształt trzonka źródła światła, który jest zastrzeżonym wzorem wspólnotowym zarejestrowanym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w dniu 04.11.2014r. pod nr 002570721-0001,
3/ dokumentacji księgowej i finansowej upadłego niezbędnej do prowadzenia postępowania upadłościowego oraz dokumentacji podlegającej archiwizacji w toku postępowania upadłościowego.
Uwaga - na terenie przedsiębiorstwa pozostawione są jeszcze sprzedane, a nie odebrane przez nabywców ruchomości, oznaczone nalepkami.
Cena wywoławcza przedsiębiorstwa wynosi 14.188.119,96 zł. (czternaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewiętnaście złotych, dziewięćdziesiąt sześć groszy). Do transakcji zbycia przedsiębiorstwa nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług )
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zakupu na dany przedmiot przetargu oraz wpłata wadium na rachunek bankowy o nazwie ELGO LIGHTING INDUSTRIES S.A. w upadłości likwidacyjnej nr 11 1020 3974 0000 5202 0262 4534 prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. (decyduje data wpływu na rachunek nie późniejsza niż dzień wskazany w pkt. 4).
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i powinna zawierać:
a. dokładne dane oferenta (imię i nazwisko, firma, siedziba i adres, telefon, status prawny) wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru (wydanym nie później niż 1 miesiąc przed datą otwarcia ofert), w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej podpisy obojga małżonków, bądź zgoda jednego z nich na złożenie oferty i jej treść (oryginał),
b. jeżeli oferta składana jest przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa do udziału w przetargu stwierdzonego dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym; podpisy na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia,
c. określenie przedmiotu zakupu,
d. zezwolenia i zgody, uchwały zgromadzenia wspólników - jeżeli z uwagi na osobę oferenta są one prawem wymagane - w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie; w przypadku ofert cudzoziemców - zezwolenie zgodnie z ustawą z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie,
e. oferowaną cenę nabycia - nie niższą niż cena wywoławcza wyrażona w złotych
polskich oraz proponowany sposób i termin zapłaty ceny,
f. zobowiązanie oferenta do wpłacenia ceny nabycia najpóźniej na jeden dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży, pokrycia wszystkich kosztów zawarcia umowy oraz
należnych podatków,
g. oświadczenia oferenta o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży oraz stanem
prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży i akceptacji ich bez zastrzeżeń oraz oświadczenie oferenta w przedmiocie wyrażenia zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne,
h. dowód wpłaty wadium wraz ze wskazaniem banku i numer rachunku bankowego, na
który należy dokonać zwrotu wadium w przypadku nie przyjęcia oferty,
i. oświadczenie, że oferent lub reprezentant oferenta nie jest spółką powiązaną.
4. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "V GUp 5/16 - oferta zakupu nie otwierać", na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Tumska 4B, 09-402 Płock nie później niż do 13 grudnia 2021 roku. Decyduje data wpływu do Sądu. Oferta złożona po terminie nie podlega rozpoznaniu.
5. Wadium ustala się na 10% liczone od ceny wywoławczej przedmiotu przetargu. Oferentowi, którego wybór zostanie zatwierdzony przez Sędziego Komisarza, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a wadium wpłacone przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone przez syndyka w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia wyboru oferty - bez oprocentowania. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w razie wycofania przez oferenta oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert, w razie uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży, w razie gdy oferent nie stawi się do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie lub w razie gdy zawarcie umowy sprzedaży stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.
6. Oferta zostanie odrzucona, nie podlegając merytorycznemu rozpoznaniu, jeżeli nie spełniania będzie wymogów określonych w pkt.3 lub oferent nie wpłaci wadium względnie uchybi terminowi jego wpłacenia.
7. Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w budynku Sądu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4B w dniu 15 grudnia 2021 roku godz. 9.00 sala 111. Wyboru ofert dokonuje syndyk w obecności Sędziego Komisarza i przybyłych oferentów. Wybór jest skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego Komisarza.
8. Syndyk dokona oceny zgłoszonych ofert w pierwszej kolejności pod kątem ich prawidłowości i odrzuci te oferty, które nie spełniały wymogów formalnych określonych w pkt. 3. Spośród ofert podlegających merytorycznemu rozpoznaniu syndyk dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, względnie złoży oświadczenie, że nie przyjmuje żadnej ze zgłoszonych ofert.
9. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest w terminie określonym przez Sędziego Komisarza, zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a rachunek upadłego winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej na jeden dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym nie spełnia tego warunku przedstawienie polecenia zapłaty, lecz wyłącznie wpływ środków na rachunek bankowy podany w pkt. 2. Wyłącza się możliwość zapłaty poprzez złożenie przez oferenta oświadczenia o potrąceniu. Koszty zawarcia umowy pokrywa wybrany oferent.
10. Nabywca przedsiębiorstwa zobowiązany będzie do użyczenia na rzecz syndyka masy upadłości koniecznych pomieszczeń dla siedziby masy upadłości oraz tych, w których znajduje się dokumentacja, na czas konieczny do zakończenia/umorzenia postępowania upadłościowego.
11. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia w części lub w całości przetargu bez podania przyczyny, bądź zamknięcia przetargu w całości bądź w części bez wyboru którejkolwiek z ofert.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego w zw. z art. 449 prawa restrukturyzacyjnego oraz kodeksu cywilnego. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
13. Przedmiot przetargu, jak i opis wraz z oszacowaniem przedsiębiorstwa, wykazy ruchomości oraz wykaz należności jest do wglądu po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerami telefonów: (24) 262 43 95 lub 608 417 501 lub 506 188 163.
34137187
drukuj ogłoszenie