Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Kacper w Myszkowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
3 515 200 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
10-12-2021
Numer ogłoszenia
164681
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
16-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
40-027 Katowice
Ulica
Francuska 13/5

Szczegóły


Syndyk Masy Upadłości spółki pod firmą Kacper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Myszkowie

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa Kacper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w upadłości w Myszkowie szczegółowo opisanego w opisie i oszacowaniu sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Marcina Korfantego z dnia 7 listopada 2020 roku wraz z załącznikiem do wyceny przedsiębiorstwa z dnia 2 grudnia 2020 roku oraz uzupełnieniu operatu z dnia 20 maja 2021 roku (uzupełnienie plus załącznik), w skład którego wchodzą, w szczególności:

1. prawo własności gruntu zabudowanego budynkiem magazynowo-produkcyjnym i budynkiem magazynowym, nieruchomości położonej w Myszkowie, ul. Partyzantów 4, działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 7004/26, o powierzchni 6.285 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze CZ1M/00076213/1,

2. prawo własności gruntu zabudowanego budynkiem produkcyjnym, nieruchomości położonej w Myszkowie, ul. Zielna, składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 3274/6 i 3283, o łącznej powierzchni 670 m2, dla której prowadzone są księgi wieczyste o numerach CZ1M/00027270/0, CZ1M/00018527/1,

3. prawo użytkowania wieczystego gruntu, nieruchomości niezabudowanej położonej w Myszkowie, ul. 1 Maja, składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 368/25 i 368/90 o łącznej powierzchni 36.146 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze CZ1M/00083735/8,

4. maszyny i urządzenia oraz przedmioty małocenne,

5. wszelkie składniki niematerialne i materialne przedsiębiorstwa upadłego w myśl przepisu art. 551 kodeksu cywilnego, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dokumentację techniczną, wszelkie zezwolenia, zgody środowiskowe,

z wyłączeniem:

A) wartości pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wchodzących w skład masy upadłości,

B) dokumentacji podlegającej archiwizacji przez upadłego (kadrowo-płacowa, organizacyjna),

C) wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości powstałych po ogłoszeniu upadłości i nie objętych wyceną biegłego rzeczoznawcy majątkowego.

za cenę wywoławczą nie mniejszą niż wartość oszacowania, tj. kwotę nie mniejszą niż 3.515.200,00 (trzy miliony pięćset piętnaście tysięcy dwieście) złotych, powiększoną o podatek od czynności cywilnoprawnych lub podatek od towarów i usług, o ile takie będą należne.

Warunki przetargu:

1. Organizatorem przetargu jest Syndyk Masy Upadłości spółki pod firmą Kacper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Myszkowie, adres: ul. Francuska 13/5, 40-027 Katowice, tel. 604 766 371.

2. Dzierżawcy przedsiębiorstwa, Kacper Global Spółka z o.o. z siedzibą w Myszkowie przysługuje prawo pierwokupu przedsiębiorstwa upadłego.

3. Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 grudnia 2021 roku do godz. 15.00 w biurze podawczym w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42 - 217 Częstochowa w zamkniętej kopercie z wyraźnym dopiskiem: „Kacper - Przetarg - NIE OTWIERAĆ" pod sygnaturę akt VIII GUp 156/20. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data wpływu.

4. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy, 42-202 Częstochowa, ul. Żwirki i Wigury 9/11, sala nr 108, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 roku o godzinie 12.00.

5. Szczegółowe warunki przetargu i sprzedaży określa regulamin, który wraz z operatem szacunkowym udostępniony jest w biurze syndyka mieszczącym się w Katowicach przy ul. Francuskiej 13/5 - w dni robocze, od 10.00 do 16.00. Oferent wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem przetargu.

6. W przypadku, gdy oferent zamierzał będzie przeprowadzić due diligence przedsiębiorstwa, audyt taki możliwy będzie po zawarciu stosownej umowy o zachowaniu poufności.

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu zakupu na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony ING Banku Śląskim S.A. o numerze 92 1050 1168 1000 0022 0033 1359, najpóźniej do dnia 9 grudnia 2021 roku (decyduje data uznania rachunku bankowego).

8. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia przetargu lub zmiany warunków bez podania przyczyny oraz do swobodnego wyboru oferty.

9. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod numerem telefonu 604 766 371.

 

drukuj ogłoszenie