Ogłoszenie

yndyk masy upadłości AIRON INVESTMENT SA w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy ogłasza przetarg: Zorganizowana część przedsiębiorstwa upadłego...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
35 000 zł
Numer ogłoszenia
164744
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości AIRON INVESTMENT SA w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy ogłasza przetarg

1. PRZEDMIOT PRZETARGU
Zorganizowana część przedsiębiorstwa upadłego położona w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8, w skład której wchodzą w szczególności:
- prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym oraz halą produkcyjno - magazynową, położonej w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów, jako działka nr 7/122 o pow. 2,8960 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy księga wieczysta BY1B/00181669/6;
- prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów jako działka nr 7/179 o pow. 1,0827 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy księga wieczysta BY1B/00209084/4;
- prawo własności ruchomości stanowiących maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia środki transportu, wyposażenie biur i magazynów, elektronika, materiały w magazynie według operatu szacunkowego z określenia wartości rynkowej ruchomości;
- inne prawa majątkowe, stanowiące wartość marki AIRON INVESTMENT S.A., wartość programu CAD, wartość programu SIGMA oraz wartość dokumentacji badawczo- rozwojowej, z wyłączeniem przysługujących upadłemu należności, zobowiązań oraz środków w kasie i na rachunkach bankowych upadłego.
2. WARUNKI PRZETARGU
I. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego wynosi 35 000 000 zł. (trzydzieści pięć milionów złotych) netto.
II. Warunki uczestnictwa:
a) Złożenie syndykowi w terminie do dnia 27 grudnia 2021 r. do godz. 14.00 za pośrednictwem poczty na adres tutejszego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (XV Wydział Gospodarczy) ul. Toruńska 64a; 85-023 Bydgoszcz, w języku polskim pisemnej oferty w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej napisem - „Oferta przetargowa zorganizowanej części przedsiębiorstwa AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy sygn. akt XV GUp 74/18" z dopiskiem „Nie otwierać"; przy czym koperta zawierająca ofertę powinna zostać umieszczona w kolejnej kopercie z adresem Sądu. W przypadku składania oferty drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu przesyłki na podany wyżej adres.
b) Wpłacenie do dnia 27 grudnia 2021 r. wadium w kwocie 1 750 000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, na rachunek bankowy syndyka masy upadłości w PKO BP SA nr: PL 71 1020 1462 0000 7502 0346 4831, przy czym decyduje data wpływu wadium na podany rachunek bankowy syndyka.
III. OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:
1. w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu oraz nr PESEL,
2. w przypadku innych podmiotów niż osoba fizyczna: nazwę oferenta z podaniem jego siedziby, formy organizacyjno- prawnej oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta wraz z dokumentem wykazującym umocowanie tych osób, dokładny adres, numery telefonu oraz numery NIP i REGON,
3. oferowaną cenę nabycia w PLN, której wysokość nie może być niższa niż cena wywoławcza,
4. aktualny odpis z właściwego rejestru bądź ewidencji dotyczący oferenta (wygenerowany nie później niż na 7 dni przed dniem złożenia oferty),
5. dowód potwierdzający wpłatę wadium w oryginale,
6. w przypadku podmiotu zagranicznego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości, bądź oświadczenie, że zachodzą wymogi określone w art. 8 ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.),
7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
8. zobowiązanie w formie oświadczenia do pokrycia wszelkich kosztów i podatków związanych ze sprzedażą,
9. wskazanie numeru rachunku bankowego oferenta, na który ma być zwrócone przypadku nieprzyjęcia oferty,
10. oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności podejmowanych w procedurze przetargowej.
IV. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy ul. Toruńska 64a, sala nr 138, godz. 10.00;
V. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego - komisarza albo jego zastępcy, wyboru oferty dokonuje syndyk, a wybór ten wymaga zatwierdzenia prze sędziego - komisarza albo jego zastępcę;
VI. Oferenci mogą być reprezentowani przez pełnomocników posiadających oryginał udzielonego pełnomocnictwa albo poświadczony przez notariusza za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oprócz pełnomocnictwa pełnomocnik winien okazać aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS bądź odpis z innego rejestru albo ewidencji wykazujący umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz mocodawcy.
VII. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta jest zobowiązany do:
- podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie czterech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego-komisarza;
- poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży;
VIII. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym zaś oferentom zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie tygodnia od daty zatwierdzenia wyboru oferty albo stwierdzenia przez sędziego komisarza, że w wyniku braku ofert przetarg nie doszedł do skutku.
IX. Nieprzyjęcie oferty nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium;
X. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli:
a) Wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez sędziego komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty,
b) Oferent zamieścił w złożonej ofercie nieprawdziwe dane,
c) Wybrany oferent nie uiści ceny najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawa do przedmiotu przetargu;
XI. Umowa sprzedaży lub przedwstępna umowa sprzedaży zostanie zawarta w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka;
XII. Zastrzega się prawo syndyka do odmowy dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny, a także prawo syndyka do wyboru oferty najkorzystniejszej według jego uznania dla masy w razie zaoferowania tej samej ceny nabycia przez co najmniej dwóch oferentów oraz podjęcia dodatkowych negocjacji z oferentami, którzy zaoferowali tę samą, najwyższą cenę nabycia;
XIII. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą zostać zmienione lub odwołane;
XIV. Oferty posiadające braki formalne zostaną pozostawione bez rozpoznania;
XV. Z opisem przedmiotu przetargu oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się poprzez wgląd do sporządzonego oszacowania majątku w sekretariacie AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8 oraz poprzez wizję lokalną nieruchomości (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 695 384 192), informacji na temat przetargu udziela syndyk masy upadłości Grzegorz Floryszak.
XVI. W sprawach nieuregulowanych w warunkach przetargu zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) oraz ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.).

drukuj ogłoszenie